Геронтопсихологія

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Геронтопсихологія by Mind Map: Геронтопсихологія

1. Змістовий модуль І. Вступ до геронтопсихології

1.1. Предмет і завдання геронтопсихології

1.2. Історія розвитку геронтопсихології2

1.3. Типологія старості. Психологічні фактори старіння

1.4. Особливості розвитку пізнавальної і особистісної сфер у літньому віці

2. Література

2.1. Основна

2.2. Додаткова

3. Змістовний модуль ІІ. Соціально-психологічні проблеми людей похилого віку

3.1. Особливості міжособистісних стосунків у похилому віці

3.2. Соціально-психологічні проблеми людей похилого віку

4. Змістовний модуль ІІІ. Психологічна і соціальна допомога особам похилого та старечого віку

4.1. Власне-вікові (непсихотичні) реактивні стани в старості

4.2. Психологічна і соціальна робота з особами похилого та старечого віку

5. Система контроля

5.1. Поточний

5.1.1. Тест до Модуля І

5.1.2. Тес до Модуля ІІ

5.1.3. Тест до Модуля ІІІ

5.2. Підсумковий

6. Робоча програма

7. Самостійна робота

8. ІНДЗ

9. Форум курсу

10. Карта курсу