Động vật nguyên sinh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Động vật nguyên sinh by Mind Map: Động vật nguyên sinh

1. Trùng roi

1.1. Cấu tạo

1.1.1. 1 tế bào, Roi, điểm mắt, diệp lục

1.2. Di chuyển

1.2.1. Roi --> Vừa tiến vừa xoay

1.3. Dinh dưỡng

1.3.1. Tự dưỡng --> tự tổng hợp chất

1.3.2. Dị dưỡng --> Lấy chất dinh dưỡng từ bên ngoài

1.4. Sinh sản

1.4.1. Vô tính: Phân đôi

2. Trùng biến hình

2.1. Cấu tạo

2.1.1. 1 tế bào: chất nguyên sinh lỏng, nhân

2.2. Di chuyển

2.2.1. Nhờ chân giả --> thẳng tiến

2.3. Dinh dưỡng

2.3.1. Dị dưỡng: Bắt mồi bằng chân giả

2.4. Sinh sản

2.4.1. Phân đôi

3. Trùng giày

3.1. Cấu tạo

3.1.1. ...........................

3.2. Di chuyển

3.2.1. Nhờ lông bơi

3.3. Dinh dưỡng

3.3.1. Bắt mồi nhờ lông bơi

3.4. Sinh sản

3.4.1. Phân đôi theo chiều ngang & sinh sản hữu tính (tiếp hợp)

4. Tập đoàn trùng roi

4.1. Là động vật: Đơn bào

4.2. Bao gồm:.Gồm nhiều tế bào

4.3. Dinh dưỡng: Độc lập

4.4. Sinh sản: Độc lập