Tóm tắt quy trình xây dưng KHGD của Tổ chuyên môn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tóm tắt quy trình xây dưng KHGD của Tổ chuyên môn by Mind Map: Tóm tắt quy trình xây dưng KHGD của Tổ chuyên môn

1. B1: Phân tích đặc điểm tình hình

1.1. Tình hình HS

1.2. Tình hình đội ngủ GV

1.3. Tình hình thiết bị dạy học do tổ phụ trách, cơ sở vật chất của nhà trường

2. B2: Xây dựng kế hoạch dạy học và Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

2.1. 1. Xây dựng phân phối chương trình của các lớp

2.1.1. Xác định thời lượng dạy học các mạch nội dung chính trong chương trình

2.1.2. Xác định, liệt kê các bài học và YCCĐ tương ứng theo trình tự thời gian thực hiện

2.1.3. Xác định thời lượng (số tiết) sử dụng để giảng dạy các bài học cụ thể

2.2. 2. Xây dựng ké hoạch dạy học các chuyên đề lựa chọn (THPT)

2.3. 3. Xây dựng các bài KTDG định kỳ

2.4. 4. Xây dựng kế hoạch các nội dung khác nếu có (Chủ nhiệm, bồi dưỡng HSG, Ngoại khóa)

2.5. 5. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

3. B3: Rà soát, hoàn thiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

3.1. Tiến hành rà soát các nhiệm vụ để có bản dự thảo hoàn thiện về cấu trúc và nội dung

3.2. Cần chú trọng đến sự phù hợp của phân phối chương trình, các bài kiểm tra, đánh giá định kì cũng như tính khả thi của các hoạt động đề xuất

4. B4: Phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn

4.1. Thông qua tổ chuyên môn được trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét phê duyệt và công bố như một phần của kế hoạch giáo dục của nhà trường trong năm học

4.2. Phân công nhiệm vụ cho các GV trong tổ thực hiện