Kế hoạch NNL trong KDLH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kế hoạch NNL trong KDLH by Mind Map: Kế hoạch NNL trong KDLH

1. Khái niệm và vai trò

1.1. Là quá trình NC xác định nhu cầu NL

1.2. Thiết lập các chương trình hoặc các chiến thuật để thực hiện các chiến lược NL đó.

1.3. Giữ vai trò trung tâm trong quản lý chiến lược NNL của DNDL

1.4. Giúp DN chủ động trước các khó khăn và tìm được biện pháp khắc phục

1.5. Giúp xác định rõ nhu cầu sử dụng nhân lực hiện tại với định hướng nhu cầu sử dụng NL tương lai

1.6. Giúp DN phân quyền và tăng cường sự tham gia của người QL trực tiếp và quá trình KHH chiến lược

1.7. Điều hòa các hoạt động NNL của tổ chức

2. Các loại kế hoạch NNL trong KDLH

2.1. Có mối quan hệ chặt chẽ với KH chiến lược hoạt động của DN

2.2. Kế hoạch NNL phải xuất phát từ kế hoạch hoạt động của DN và phục vụ KH hoạt động của DN

2.3. Kế hoạch được xây dựng ở ba mức

2.3.1. Kế hoạch NNL dài hạn

2.3.2. Kế hoạch NNL trung hạn

2.3.3. Kế hoạch NNL ngắn hạn

3. Cơ sở lập kế hoạch NNL

3.1. Kế hoạch KD chiến lược và KD nghiệp vụ

3.1.1. Phân tích yếu tố môi trường

3.1.1.1. Môi trường vĩ mô

3.1.1.2. Môi trường tác nghiệp

3.1.1.3. Môi trường nội bộ

3.2. Định mức lao động

3.2.1. Định mức lao động trung bình chung

3.2.2. Định mức lao động trung bình bộ phận

3.2.3. Định mức lao động bình chung

3.3. Khó khăn trong xác định ĐMLĐ

3.3.1. Tính phức tạp, tỉ mỉ, khó áp dụng KT hiện đại trong phục vụ.

3.3.2. Tính chất của dịch vụ cung ứng đòi hỏi sự tương tác ngày càng nhiều giữa khách và nhân viên

3.3.3. Phải duy trì nhân viên để đáp ứng các nhu cầu bất chợt của khách hàng

3.3.4. Giải quyết mâu thuẫn giữa hiệu quả và chất lượng dịch vụ

4. Quy trình lập kế hoạch NNL

4.1. Phân tích môi trường KD và xác định mục tiêu chiến lược của DN

4.1.1. Môi trường vĩ mô

4.1.2. Môi trường vi mô

4.1.3. Môi trường nội bộ

4.2. Phân tích hiện trạng NNL

4.2.1. Nhằm phát hiện thách thức, cơ hội, điểm yếu, điểm mạnh của DN trong việc sử dụng lao động.

4.2.2. Đòi hỏi phải đặt các yếu tố của hệ thống và quá trình vào môi trường làm việc cụ thể với các yếu tố:

4.2.2.1. Công việc

4.2.2.2. Phong cách lãnh đạo

4.2.2.3. Các giá trị văn hóa

4.3. Dự báo nhu cầu NNL

4.3.1. Khối lượng công việc cần thực hiện

4.3.2. Trang thiết bị kĩ thuật và khả năng thay đổi CN

4.3.3. Thay đổi về tính chất làm tăng năng suất lao động

4.3.4. Khả năng nâng cao chất lượng nhân viên, yêu cầu chất lượng sản phẩm.

4.3.5. Khả năng tài chính của DN

4.4. Phân tích quan hệ cung cầu nhân lực

4.4.1. Giúp DN chủ động về LĐ trong KD

4.4.2. Nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả trong hoạt động KD

4.4.3. Tránh thụ động và giải quyết khi có vấn đề phát sinh

4.5. Kiểm tra đánh giá

4.5.1. Xác định những sai lệch giữa kế hoạch và thực hiện các biện pháp để hoàn thiện hơn

4.5.2. Chỉ ra những sai lệch rõ ràng hơn về:

4.5.2.1. Số lượng và chất lượng nhân viên

4.5.2.2. Năng suất lao động

4.5.2.3. Trình độ, thuyên chuyển

4.5.2.4. Chi phí tuyển dụng