Thông tin và dữ liệu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Thông tin và dữ liệu by Mind Map: Thông tin và dữ liệu

1. Thông tin là gì ?

2. Dữ liệu là gì ?

3. Thông tin là các số , văn bản, hình ảnh , âm thanh , ....

4. Ví dụ : Hãy gọi cho tôi lúc 16 giờ theo số điện thoai 0123456789

5. Dữ liệu là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giớ xung quanh và chính bảo thân mình

6. Ví dụ : 16:00 0123456789

7. Vật mang tin là gì ?

8. Vật mang tin là vật chứa dữ liệu

9. Ví dụ như tivi , đài phát thanh , ...

10. Tầm quan trọng của thông tin

11. - Thông tin đem lại hiểu biết cho con người . Mọi hoạt động của cn người đều cần đến thông tin

12. - Thông tin đúng giúp con người đưa ra ngưỡng lựa chọn tốt , giúp cho hoạt động của con người đạt hiệu quả