Chương 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương 2 by Mind Map: Chương 2

1. Cuối năm 1929 cần thiết và cấp bách phải thành lập một đảng cộng sản thống nhất

2. Lãnh đạo cách mạng

3. CNTB chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền

4. Ảnh hưởng đến Vn

4.1. Thức tỉnh dân tộc ta về đường lối cứu nước trên thực tiễn

4.2. Chỉ ra rằng cách mạng muốn thành công phải có đảng của giai cấp côn dân

5. Hoàn cảnh quốc tế

5.1. Ảnh hưởng chủa chủ nghĩa Mac LÊNIN

5.1.1. Chủ nghĩa Mac LÊNIN ra đời

5.1.2. Giữ thế kĩ XIX phong trào đấu tranh của giai cấp phát triển mạnh

5.1.3. Ảnh hưởng đến VN

5.1.3.1. Nguyễn Ái Quốc tìm thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mac LÊNIN

5.1.3.2. Tổ chức và truyền bá chủ nghiã Mac LêNin vào VN

5.1.3.3. Chuẩn bị cho sự ra đời của đảng cộng sản Vn

5.2. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó

5.2.1. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

5.2.2. Ảnh hưởng đến VN

5.2.2.1. xã hội VN có sự phân hoá

5.2.2.2. Giữa dân tộc VN và thực dân Pháp trở nên gay gắt

5.3. Tác động của cuộc cách mạng tháng 10 Nga và Quốc Tế Cộng Sản

5.3.1. Cách Mạng tháng 10 Nga thành công

5.3.2. Quốc tế CSVN thành lập 3/1919

6. Tình hình VN

6.1. Xã hội VN dưới sự thống trị của thực dân Pháp

6.2. Phong tráo yêu nước theo khuynh hướng phong kiến tư sản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

7. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị thành lập đảng

7.1. Nguyễn Ái Quốc tìm ra đường cứu nước

7.1.1. 1911 Nguyễn Ái Quốc ra đi tì đường cứu nước

7.1.2. người tìm hiểu kỉ các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới

7.1.3. 1920 tại đại hội đảng cộng sản Pháp Nguyễn Ái Quốc tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản và tham gia thành lập đảng cộng sản pháp.

7.2. Chuẩn bị các điều kiện thành lập

7.2.1. Về tư tưởng chính trị

7.2.1.1. Thể hiện Quang điểm về cách mạng giải phóng dân tộc Nguyễn Ái Quốc qua các sách báo tài liệu VN

7.2.2. Về chính trị

7.2.2.1. Từng bước thành lập tổ chức như cộng sản đoàn 2/1925 hội cách mạng thanh niên 6/19325

8. Hội nghị thành lập đảng

8.1. Hội nghị thành lập đảng

8.1.1. Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm về Hương Cảng TQ chủ động triệu tập chủ trì hộp hội nghị hợp nhất Đảng

8.2. Nội dung cương lĩnh

8.2.1. Quang hệ với cách mạng thế giới

8.2.2. Lực lượng cách mạng thế giới

8.2.3. Lực lượng cách mạng

8.2.4. Phương hướng chiến lượt cách mạng