การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคCOVID-19ในประเทศพิบูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคCOVID-19ในประเทศพิบูล by Mind Map: การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคCOVID-19ในประเทศพิบูล

1. ด้านข้อบังคับ/กฎระเบียบ

1.1. ออกมาตราการล็อกดาวน์ปิดประเทศ

1.2. ห้ามออกนอกเคหะสถานหลัง22.00-04.00น.

1.3. ปิดจังหวัดที่แพร่ระบาดหนัก

1.4. หากเดินทางไปจังหวัดเสี่ยง ต้องกลับมากักตัว14วัน

2. ด้านสุขอนามัย

2.1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่่ออกจากบ้าน

2.2. หมั่นล้างมือบ่อยๆ

2.3. พกสเปรย์หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ติดตัวเสมอ

2.4. เมื่อไปพื้นที่แออัด ควรอยู่ห่างกันอย่างน้อย1เมตร

2.5. หมั่นตรวจเช็คดูแลสุขภาพสม่ำเสมอ

2.6. ใช้รถสาธารณะเมื่อจำเป็นเท่านั้น

2.7. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น

2.8. แยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น

3. ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน

3.1. เร่งผลิตหน้ากากอนามัย เจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ให้เพียงพอกับประชาชน

3.2. เร่งผลิตชุดPPE และชุดตรวจATK ให้เพียงพอกับสถานพยาบาล

4. ด้านการศึกษา

4.1. ทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะต้องมีจุดตรวจสอบก่อนเข้าห้องเรียน

4.2. มีจุดตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงอาหาร

4.3. ทำความสะอาดพื้นผิวที่ได้รับการสัมผัสบ่อย ๆ อาทิเช่น โต๊ะ เก้าอี้

4.4. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

4.5. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร