ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นครู

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นครู by Mind Map: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นครู

1. องค์ประกอบของความเป็นครู

2. ความหมายของคำว่า ครู

2.1. พันเอก ปิ่น มุทุกันต์

2.1.1. ตระหนัก

2.2. เปลื้อง ณ นคร

2.2.1. ผู้มีความหนักแน่น

2.2.2. ผู้ควรแก่การเคารพของศิษย์

2.2.3. ผู้สั่งสอน

2.3. พระธรรมโกศาจารย์ / พุทธทาสภิกขุ

2.3.1. เป็นผู้เปิดประตูวิญญาณ

2.3.2. เป็นผู้เปิดประตูวิญญาณของศิษย์

2.3.2.1. นำศิษย์ไปสู่คุณธรรมชั้นสูง

2.4. สรุป

2.4.1. ผู้ประกอบวิชาชีพอย่างหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่สอนคน คือกาเป็นผู้สั่งสอนศิษย์หรือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ และจะใช้กับผู้ที่ทำการสอนในสถานสึกษาทั้งัฐและเอกชนวึ่งต่ำกว่าะดับปริญญาตรี

3. องค์ประกอบของความเป็นครู

3.1. องค์ประกอบประกอในการสอน

3.1.1. ศาสตร์

3.1.2. ศิลป์

3.1.3. จิตพิสัย

3.1.4. วัตถุพิสัย

4. งานท้าท้ายในการเป็นครู

5. สาเหตุที่ทำให้ครูเกิดความเครียดในการทำงาน

6. ประเภทของครู

7. อนิสงค์ของความเป็นครู