Nguồn gốc của ngôn ngữ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nguồn gốc của ngôn ngữ by Mind Map: Nguồn gốc của ngôn ngữ

1. Thuyết tượng thanh

1.1. + Toàn bộ ngôn ngữ nói chung và từ riêng biệt : Tự giác - Không tự giác + Sự bắt chước âm thanh

2. Thuyết cảm thán

2.1. + Bắt nguồn từ ~ âm thanh của mừng giận buồn vui, tín hiệu của cảm xúc và ý chí + VD ôi, chao ôi, a

3. Thuyết tiếng kêu trong LĐ

3.1. Ngôn ngữ trong xã hội : tiếng kêu trong lao động -> cơ sở thực tế trong sinh hoạt lao động con người

4. Thuyết khế ước xã hội

4.1. Ngôn ngữ là do con người thỏa thuận với nhau quyết định ra 2 gia đoạn :

4.1.1. + Giai đoạn 1 :giai đoạn tự nhiên : con người bộ phận thiên nhiên , nguồn gốc của ngôn ngữ là cảm xúc + Giai đoạn 2 : Giai đoạn văn minh : ngôn ngữ là sử dụng khế ước của xã hội

5. Thuyết ngôn ngữ cử chỉ

5.1. Ngôn ngữ chỉ biểu thị tư tưởng , khái niệm hiện tượng hoá , có thể dùng làm công cụ giao tiếp -> ngôn ngữ thành tiếng chỉ ngôn ngữ của các đạo sĩ dành giao tiếp với các vật tổ