Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 2 by Mind Map: CHƯƠNG 2

1. Hoàn cảnh quốc tế

1.1. Cách mạng tháng 1o Nga và Quốc tế Cộng sản

1.1.1. Cách mạng tháng 10 Nga

1.1.1.1. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của giai cấp CN và ND các nước

1.1.2. Quốc tế Cộng sản

1.1.2.1. Truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin

1.1.2.2. Thúc đẩy phát triển phong trào Cộng sản và CN quốc tế

1.2. Chuyển biến chủ nghĩa tư bản

1.2.1. Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ

1.2.2. Phong trào đấu tranh của các giai cấp phát triển mạnh

1.2.3. Chủ nghĩa Mác- Lê nin ra đời

1.3. Chủ nghĩa Mác - Lê nin ra đời

1.3.1. Giải thích bản chất của đế quốc, thực dân

1.3.2. Vũ khí lí luận

1.3.2.1. Nhiệm vụ của Đảng

1.3.2.1.1. Tổ chức lãnh đạo cách mạng

1.3.2.1.2. Đại diện quyền lợi của ND

1.3.2.1.3. Đứng trên lập trường của GCCN

1.3.2.2. Sứ mệnh

1.3.2.2.1. Giải phóng dân tộc

1.3.2.2.2. Giải phóng giai cấp

2. Tình hình Việt Nam

2.1. Chính sách cai trị

2.1.1. Kinh tế

2.1.1.1. Cướp ruộng đất

2.1.1.2. Đầu tư tài nguyên

2.1.1.3. Xây dựng giao thông vận tải

2.1.2. Văn hóa

2.1.2.1. Chính sách giáo dục thực dân

2.1.2.2. Khuyến khích mê tín

2.1.2.3. Ngăn chặn văn hóa tiến bộ

2.1.3. Chính trị

2.1.3.1. Cai trị thực dân

2.1.3.2. "Chia để trị"

2.1.3.3. Gây chia rẽ thù hận trong nước

2.2. Thuộc địa nữa phong kiến

2.2.1. Thực dân Pháp

2.2.2. Triều đình nhà Nguyễn

2.3. Phong trào yêu nước

2.3.1. Tư sản

2.3.2. Phong kiến

2.3.3. Nông dân

2.3.4. Công nhân

3. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị thành lập Đảng

3.1. Tìm đường

3.1.1. Tìm hiểu các cuộc cách mạng trên thế giới. Cách mạng Tư sản Nga

3.1.2. Gia nhập quốc tế cộng sản Pháp

3.2. Chuẩn bị

3.2.1. Tư tưởng

3.2.1.1. Quan diểm giải phóng dân tộc qua các tài liệu, sách báo VN

3.2.2. Chính trị

3.2.2.1. Đoàn kết quốc tế

3.2.2.2. Đảng cộng sản

3.2.3. Tổ chức

3.2.3.1. Hội VN CM Thanh niên

4. Thành lập Đảng và Cương lĩnh

4.1. Hội nghị Đảng

4.1.1. Cuối năm 1929 cần thành lập một Đảng cộng sản thống nhất

4.1.2. Nguyễn Ái Quốc chủ trì cuộc họp họi nghị hợp nhất Đảng

4.2. Cương lĩnh

4.2.1. Quan hệ với cách mạng thế giới

4.2.2. Lực lượng cách mạng thế giới

4.2.3. Lucc75 lượng cách mạng

4.2.4. Phương hướng chiến lược cách mạng