Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hồ Chí Minh by Mind Map: Hồ Chí Minh

1. Tiểu sử

1.1. Tên khai sinh Nguyễn Sinh Cung

1.2. Sinh ra trong gia đình nhà nho yêu nước

1.3. Quê Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

2. Phong cách nghệ thuật

2.1. Ngắn gọn, xúc tích

2.2. Tính chiến đấu mạnh mẽ

2.3. Hàm súc, uyên thâm

2.4. Hiện đại-cổ điển

3. Di sản văn học

3.1. Văn chính luận

3.1.1. Bản án

3.1.2. Tuyên ngôn

3.1.3. Lời kêu gọi

3.2. Truyện và kí

3.2.1. Pari

3.2.2. Vi hành

3.2.3. ...

3.3. Thơ ca

3.3.1. Nhật kí trong tù

3.3.2. Ngắm trăng

3.3.3. Rằm tháng Giêng

4. Quá trình hoạt động CM

4.1. 1911 ra đi tìm đường cứu nước

4.2. Tham gia nhiều tổ chức CM

4.3. 2/1941 về nước lãnh đạo CM

4.4. 2/9/1945 Người đọc Tuyên ngôn độc lập

5. Quan điểm sáng tác

5.1. Văn nghệ là vũ khí chiến đấu phụng sự CM

5.2. Chú trọng tính chân thực và tính dân tộc

5.3. Căn cứ vào đối tượng tiếp cận, mục đích tác động để lựa chọn nội dung, nghệ thuật