GIÁO DỤC HỌC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GIÁO DỤC HỌC by Mind Map: GIÁO DỤC  HỌC

1. Chương 1: GIÁO DỤC TRỰC TIẾP GIÁO DỤC

1.1. 1. Khái quát

1.1.1. Khái niệm giáo dục

1.1.2. nghĩa rộng

1.1.3. nghĩa hẹp

1.2. 2. Chức năng của giáo dục

1.2.1. Kinh tế-sản xuất

1.2.2. Chình trị- xã hội

1.2.3. Tư tưởng-văn hóa

1.2.4. * Điều chỉnh cá nhân

1.3. 3. Các tính chất cơ bản của GD

1.3.1. Tính phổ biến và vĩnh hằng

1.3.2. Định hướng tới hạnh phúc

1.3.3. Định hướng tới lợi ích

1.3.4. Tính xã hội và lịch sử

2. Chương II: TÌM HIỂU VỀ GIÁO DỤC HỌC

2.1. 1.GDH và đối tuộng nghiên cứu

2.1.1. Khái niệm GDH

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu

2.1.3. Cấu trúc thành tố của hoạt động giáo dục

2.1.3.1. Con người

2.1.3.2. nội dung

2.1.3.3. Điều kiện

2.1.4. Đối tượng

2.1.4.1. Bản chất + quy luật

2.2. 2.Qúa trình nghiên cứu

2.2.1. 3 mục tiêu của giáo dục đại học

2.2.1.1. A: ATTITUDE

2.2.1.2. S:SKILL

2.2.1.3. K: KNOWLEDGE

2.2.2. Các khái niệm

2.2.2.1. kiến thức

2.2.2.2. Kỹ năng

2.2.2.3. Thái độ

3. Chương 3: Thiết kế quá trình đào tạo

3.1. 1. Mục đích- Mục tiêu- Hành động

3.1.1. Mục đích và mục tiêu

3.1.2. Qúa trình thuận nghịch( 3 bước)

3.1.2.1. Nghịch

3.1.2.2. Thuận

3.2. 2,Dãy các mục đích

3.2.1. Định nghĩa

3.2.2. Mục đích trọng tâm

3.3. GĐ 3: thực hiện CTĐT

3.4. 3. Mô tả một quá trình đào tạo

3.4.1. 4 thành tố cơ bản của quá trình đào tạo

3.4.1.1. GĐ 1: xác định nhu cầu đào tạo

3.4.1.2. GĐ 2: lập CTĐT

3.4.1.3. GĐ 4: đánh giá hiệu quả đào tạo

3.5. 4.1: khái niệm bài học

3.5.1. Phân loại bài học

3.5.2. Cấu trúc vi mô

3.5.3. Cấu trúc vĩ mô

3.6. 4. Kế hoạch đào tạo

3.6.1. Chuẩn đầu ra

3.7. 4.2: Ứng dụng của việc thiết kế QTDT trong việc giảng dạy và bài học

3.7.1. GĐ 1: xác định nhu cầu đào tạo

3.7.2. GĐ 2: lập kế hoạch bài giảng

3.7.3. GĐ 3: thực hiện kế hoạch bài học

3.7.4. GĐ 4: Đánh giá bài học