AN NINH LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AN NINH LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM by Mind Map: AN NINH LƯƠNG THỰC  THỰC PHẨM

1. Khái niệm:đảm bảo lương thực phẩm cho con người mỗi quốc gia

2. Nguyên nhân:

2.1. Môi trường tự nhiên: đất đai, nguồn nước, khí hậu, hệ sinh thái,... bị biến động

2.2. Thay đổi khí hậu, các biến động làm tăng khả năng mất an ninh lương thực

2.3. Tình trạng suy thoái môi trường

2.4. Tác động của cải cách thương mại đối với giá cả và sản lượng

3. Cơ chế hình thành

3.1. Đảm bảo dự trữ lương thực ở mức phù hợp

3.2. Nguồn dự trữ phòng- phòng khủng hoảng

3.3. Tăng khả năng tiếp cận lương thực, thực phẩm sạch đến từng cá nhân

3.4. Ổn định giá cả- ổn định nguồn lương thực

4. Hậu quả

4.1. Nạn đói, suy dinh dưỡng ở trẻ em

4.2. Không tiếp cận được nguồn lương thực đại trà

4.3. Giá cả leo thang, lương thực khan hiếm

5. Biện pháp

5.1. Đẩy mạnh sản xuất

5.2. Áp dụng KHCN vào sản xuất để tăng năng suất

5.3. Giải quyết việc làm tăng thu nhập