Phân tích công việc

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phân tích công việc by Mind Map: Phân tích công việc

1. Mô tả công việc

1.1. Tuyển mộ, tuyển chọn (bên trong, bên ngoài)

1.1.1. Thông cáo tuyển dụng, giới thiệu, quảng cáo

1.2. Thiết kế & phân tích công việc

1.2.1. Tóm tắt nhiệm vụ và trách nhiệm thuộc công việc

1.2.2. Nêu rõ điều kiện công việc mà người lao động cần tuân theo

1.2.3. Nêu rõ yêu cầu công việc

1.3. Thù lao

1.3.1. cơ cấu thù lao

1.3.1.1. Xác định nhiệm vụ cụ thể cho người lđ

1.3.1.1.1. đánh giá thường xuyên và công bằng

1.3.1.2. thù lao cơ bản

1.3.1.2.1. dựa trên loại công việc cụ thể

1.3.2. xây dựng hệ thống trả công

1.3.2.1. đánh giá công việc

1.4. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực

1.4.1. Dài hạn

1.4.1.1. Xác định kế hoạch chiến lược

1.4.2. Trung hạn

1.4.2.1. Xác định mục đích & mục tiêu cụ thể trong 2-3 năm tới

1.4.3. Ngắn hạn

1.4.3.1. Mục tiêu & kế hoạch tác nghiệp trong 1 năm

2. Yêu cầu thực hiện công việc

2.1. Đào tạo và phát triển

2.1.1. Đào tạo trong công việc

2.1.1.1. Chỉ dẫn CV, hướng nghiệp

2.1.1.2. Tập huấn nâng cao trình độ

2.1.1.3. Kèm cặp & chỉ bảo

2.1.1.4. Luân chuyển & thuyên chuyển CV

2.1.2. Đào tạo ngoài công việc

2.1.2.1. Tổ chức các lớp cạnh DN

2.1.2.2. Cử đi học chính quy

2.1.2.3. Tham gia hội nghị, hội thảo...

2.2. Tuyển mộ, tuyển chọn (bên trong, bên ngoài)

2.2.1. Danh mục kĩ năng

2.3. Thù lao

2.3.1. cơ cấu thù lao

2.3.1.1. thù lao cơ bản

2.3.1.1.1. dựa trên trình độ, thâm niên

2.3.1.1.2. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo

2.3.2. xây dựng hệ thống trả công

2.3.2.1. đánh giá công việc

2.3.3. hình thức trả

2.3.3.1. tiền lương

3. Thực hiện công việc tiêu chuẩn

3.1. Tạo động lực

3.1.1. Xác định tiêu chuẩn/mục tiêu

3.1.1.1. Đánh giá thường xuyên và công bằng

3.2. Đánh giá thực hiện công việc

3.2.1. 1 (trong 3) yếu tố của Hệ thống đánh giá thực hiện công việc

3.2.1.1. Trên yêu cầu

3.2.1.2. Đạt yêu cầu

3.2.1.3. Dưới yêu cầu

3.3. Thù lao

3.3.1. Cơ cấu thù lao

3.3.1.1. Các khuyến khích

3.3.1.2. trả cho người lao động thực hiện tốt công việc

3.3.1.2.1. hoa hồng

3.3.1.2.2. tiền thưởng

3.3.1.2.3. phân chia năng suất

3.3.1.2.4. phân chia lợi nhuận

3.3.1.3. Xây dựng hệ thống trả công

3.3.1.3.1. đánh giá công việc

3.3.2. Hình thức trả

3.3.2.1. tiền công

3.3.2.1.1. theo thời gian

3.3.2.1.2. theo sản phẩm