ބިހޭވިއަރިޒަމް

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ބިހޭވިއަރިޒަމް by Mind Map: ބިހޭވިއަރިޒަމް

1. ބިހޭވިއަރިސަމް

1.1. މާނަ ކުރެވޭ ގޮތުގައި އުނގެނުމަކީ އުނގެނޭފަރާތަށް މާހައުލުން ކުރުވާ އަސަރެއްގެ ނަތީޖާގެ ސަބަބުން ބޭރުފުށުން ހާމަވެ ފާޅުވާ ދާއިމީ ބަދަލެކެވެ.

2. ކްލެސިކަލް ކޮންޑިޝަނިން

2.1. އުފެއްދީ އިވެން ޕެވްލޯ. މިއަށް ބައެއްފަހަރު ރެސްޕޯންޑް ކޮންޑިޝަނިންއޭވެސް ކިޔައެވެ.

2.1.1. Classical conditioning occurs when you learn to associate two different stimuli.

2.1.2. In classical conditioning, learning refers to involuntary responses that result from experiences that occur before a response.

2.2. The first stimulus that you will encounter is called:

2.2.1. the unconditioned stimulus.

2.3. An unconditioned stimulus produces a response without any previous learning. This response is called:

2.3.1. an unconditioned response.

2.3.2. Classical Conditioning vs. Operant Conditioning: Differences and Examples - Video & Lesson Transcript | Study.com

3. އޮޕެރަންޓް ކޮންޑިޝަނިން

3.1. އިންސާނާގެ ސުލޫކުގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން އޭނާއަށް އިނާމެއް ނުވަތަ އަދަބެއް ލިބޭ ލިބުމުގެ މަގުން އޭނާއަށް ދަސްވާދަސްވުންތަކެއް

3.2. ރީއިންފޯސްމެންޓް

3.2.1. ޕޮޒިޓިވް އަދި ނެގަޓިވް

3.3. ޕަނިޝްމެންޓް

3.3.1. ޕޮޒިޓިވް އަދި ނެގަޓިވް

3.3.2. Operant conditioning - Wikipedia

4. އޮޕެރަންޓް އަދި ކްލެސިކް ކޮންޑިޝަނިން

4.1. operant and classical conditioning both involve behaviors controlled by environmental stimuli, they differ in nature. In operant conditioning, stimuli present when a behavior is rewarded or punished come to control that behavior.

4.1.1. EXAMPLE

4.1.2. a child may learn to open a box to get the candy inside, or learn to avoid touching a hot stove; in operant terms, the box and the stove are "discriminative stimuli".