Cuộc Duy tân Minh Trị

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cuộc Duy tân Minh Trị by Mind Map: Cuộc Duy tân Minh Trị

1. Nguyên nhân

1.1. Hiệp ước bất bình mà Mạc phủ kí kết với nước ngoài

1.2. Phong trào đấu tranh chống Sô-gun nổ ra làm sụp đổ chế độ Mạc Phủ => Tháng 1-1868 Thiên hoàng Minh Trị lên ngôi

2. Nội dung cải cách

2.1. Về chính trị

2.1.1. Bỏ chế độ Mạc phủ

2.1.2. Lập chính phủ mới

2.1.3. Thực hiện bình đẳng ban bố quyền tự do

2.1.4. Ban hành Hiến pháp mới (1889),chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập

2.1.5. Xác lập quyền thống trị của quý tộc, tư sản

2.2. Về kinh tế

2.2.1. Thống nhất thị trường, tiền tệ, cho phép mua bán ruộng đất

2.2.2. Phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn

2.2.3. Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống

2.3. Về quân sự

2.3.1. Thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự,

2.3.2. Tổ chức và huấn luyện quân đội theo phương Tây

2.3.3. Phát triển công nghiệp quốc phòng

2.4. Về giáo dục

2.4.1. Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc

2.4.2. Chú trọng nội dung khoa học - kĩ thuật

2.4.3. Cử học sinh ưu tú du học ở phương Tây

3. Kết quả- Tính chất

3.1. Giúp nước Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây

3.2. Từ một quốc gia phong kiến lạc hậu -> một nước tư bản công nghiệp

3.3. Phát triển theo con đường Tư bản chủ nghĩa

3.4. Là một cuộc cách mạng tư sản

4. Ý nghĩa

4.1. Giúp cho Nhật Bản giữ được độc lập, chủ quyền

4.2. Mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nhật Bản

4.3. Ảnh hướng nhất định đến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở vài nước châu Á

5. Mục đích

5.1. Đưa ra những cải cách để phát triển đất nước

5.2. Giúp Nhật Bản thoát khỏi số phận bị xâm lược

6. Hạn chế

6.1. Chưa thủ tiêu triệt để thế lực phong kiến quân phiệt

6.2. Chưa đáp ứng được quyền lợi cho quần chúng nhân dân