Chứng khoán

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chứng khoán by Mind Map: Chứng khoán

1. cổ phiếu: Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

1.1. cổ phiếu ưu đãi

1.2. cổ phiếu thường

2. trái phiếu: Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.

2.1. trái phiếu Chính phủ

2.2. trái phiếu chính quyền địa phương

2.3. trái phiếu doanh nghiệp

3. chứng chỉ Quỹ: Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.

3.1. chứng chỉ quỹ đóng

3.2. chứng chỉ quỹ mở

3.3. chứng chỉ quỹ ETF

4. giấy tờ có giá trị do Chính phủ quy định

5. Chứng quyền: Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng quyền được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định theo mức giá đã được xác định trước trong khoảng thời gian xác định.

5.1. chứng quyền có đảm bảo

6. Chứng khoán phái sinh: Chứng khoán phái sinh là công cụ tài chính dưới dạng hợp đồng, bao gồm hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, trong đó xác nhận quyền, nghĩa vụ của các bên đối với việc thanh toán tiền, chuyển giao số lượng tài sản cơ sở nhất định theo mức giá đã được xác định trong khoảng thời gian hoặc vào ngày đã xác định trong tương lai.

6.1. Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán VN30

6.2. Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ

7. Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam, tổng hợp danh sách các công ty chứng khoán đang hoạt động, các sàn giao dịch chứng khoán

8. So sánh các dịch vụ của các công ty chứng khoán về phí dịch vụ, ưu điểm/nhược điểm của sản phẩm...