Môi trường Marketing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Môi trường Marketing by Mind Map: Môi trường Marketing

1. là tập hợp những chủ thể tích cực, hoạt động ở bên ngoài có ảnh hưởng đến khả năng chỉ đạo bộ phận marketing, thiết lập duy trì và mối quan hệ hợp tác với khách hàng mục tiêu

2. Khái niệm

3. Môi trường vĩ mô (Macro enviroment)

3.1. Khái niệm

3.1.1. Môi trường vĩ mô ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, ngành, nhiều doanh nghiệp và nó ảnh hưởng gián tiếp đến doanh nghiệp.

3.2. Môi trường dân số học (Ecological enviroment)

3.2.1. Chi phí về năng lượng ngày càng gia tăng.

3.2.2. là yếu tố đầu tiên cần quan tâm, vì dân số tạo nên thị trường

3.3. Môi trường kinh tế (Economic enviroment)

3.3.1. bao gồm các nhân tố tác động đến sức mua của khách hàng và cách thức tiêu dùng.

3.4. Môi trường tự nhiên. (nature enviroment)

3.4.1. Sự khan hiếm các nguồn nhiên liệu.

3.4.2. Mức độ ô nhiễm ngày càng gia tăng.

3.5. Môi trường công nghệ. (Technologycal enviroment)

3.5.1. Là sức mạnh mãnh liệt nhất tác động đến cuộc sống con người

3.6. Môi trường chính trị và pháp luật. (Political enviroment)

3.6.1. Những sự kiện xảy ra trong môi trường chính trị có ảnh hưởng mạnh mẽ đến những quyết định marketing.

3.6.2. Hệ thống pháp luật tác động đến doanh nghiệp ngày càng gia tăng

3.6.3. Sự phát triển của các nhóm bảo vệ lợi ích công cộng.

3.7. Môi trường văn hóa. (Social/Culture enviroment)

3.7.1. Con người lớn lên trong xã hội cụ thể và chính trị xã hội đó đã trau chuốt những quan điểm cơ bản của họ tạo nên những giá trị và những tiêu chuẩn của chính họ cũng như những tiêu chuẩn được xà hội thừa nhận

3.7.2. Tính bền vững của những giá trị văn hóa cốt lõi.

3.7.3. Các văn hóa đặc thù.