ผู้ป่วยรับไว้รักษาใน รพ.ตระการพืชผล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผู้ป่วยรับไว้รักษาใน รพ.ตระการพืชผล by Mind Map: ผู้ป่วยรับไว้รักษาใน รพ.ตระการพืชผล

1. Refer-in

1.1. ผู้ป่วย

1.1.1. ต้องมีผลการตรวจ ATK ที่ทำการตรวจภายใน 24 ชั่วโมงก่อน refer (ศูนย์ประสานต้องยืนยันข้อมูลจาก รพ.ลูกข่ายก่อนทุกราย)

1.2. ญาติ

1.2.1. งดเฝ้าหรือเยืี่ยม ทุกกรณี

1.2.2. หากมีความจำเป็นต้องเฝ้า

1.2.2.1. ต้องมีผล ATK

1.2.2.2. ถ้าไม่มีผล ATK ให้ ward แจ้งญาติและประสาน SAT เพื่อนัดทำ ATK ห้ามเฝ้าและเข้าตึกจนกว่าจะมีผลการตรวจ

1.2.2.2.1. ให้แต่ละ ward รวบรวมรายชื่อส่งที่ฝ่ายเวช วันละ 2 รอบ รอบแรก 8.30 น. รอบที่2 เวลา 13.00 น. นัดทำ swab ที่ ARI

2. admit ผู้ป่วยในเขตอำเภอตระการพืชผล

2.1. ผู้ป่วย

2.1.1. 1.1 ตรวจ ATK ทุกราย 8.00-24.00 น. แลปจะรายงานผลตามวงรอบเวลา ยกเว้น กรณีที่ผู้ป่วยอยู่ในภาวะ วิกฤติ หรือมีความจำเป็นในกาารรักษา ให้แจ้งแลปเป็นกรณี 24.00-8.00 น. รวบรวม swab ไว้ที่ ER แลปจะรายงานผล ไม่เกิน 9.00 น.

2.1.1.1. 1.2 ผู้ป่วย admit เข้า ward โดยแต่ละ ward ให้จัดพื้นที่ เพื่อรอผลการตรวจ ATK เมื่อได้รับผลการตรวจแล้วจึงจะสามารถบริหารเตียงต่อได้

2.2. ญาติ

2.2.1. ใช้แนวทางเดียวกันกับผู้ป่วย refer in

2.2.1.1. ขอให้ ward เข้มงวดการตรวจบัตรเฝ้าผู้ป่วยและ คัดกรองตั้งแต่ด้านหน้าหอผู้ป่วยแต่ละตึก

3. Refer-back

3.1. ผู้ป่วย

3.1.1. สอบถามผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ถ้าไม่มีให้ดำเนินการเหมือน refer in

3.2. ญาติ

3.2.1. ดำเนินการเหมือน Refer in

4. การดำเนินการในหอผู้ป่วย

4.1. LOS ไม่เกิน 3 วัน ไม่ต้องทำ ATK ก่อนจำหน่าย

4.2. LOS เกิน 7 วัน ต้องทำ ATK ทุก 7 วัน โดยการรวบรวมรายชื่อและแจ้ง SAT ก่อนครบ 7 วัน รวมทั้งญาติที่เฝ้าเกิน 7 วัน ให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน

4.3. กรณี NR หรือ Palliative care

4.3.1. ส่ง RT PCT ก่อนจำหน่วย

4.3.1.1. PCR detected งดจำหน่ายผู้ป่วย

4.3.1.2. PCR not detected จำหน่ายผู้ป่วย เน้นย้ำ หาก ผู้ป่วยเสียชีวิตให้จัดงานแบบ New normal