Cấu trúc chương trình

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cấu trúc chương trình by Mind Map: Cấu trúc chương trình

1. Phần khai báo

1.1. Ghi chú VD:#Giải phương trình bậc 2

1.2. Khai báo thư viện: VD: import math

1.3. Khai báo biến:Gồm kiểu thực,nguyên,kí tự,logic. VD: a=int a=float a=194 a= True or False

1.4. Khai báo hằng: VD: C=30

1.5. *Cách khai báo biến: Có thể có hoặc không a=str(5) #biến đổi a sang kiểu xâu

2. Phần thân chương trình

2.1. Là phần thực thi câu lệnh

3. Vũ Đức Thắng 11A8