BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁ TRIỂN KINH TẾ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁ TRIỂN KINH TẾ by Mind Map: BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁ TRIỂN KINH TẾ

1. Hệ thống bình chứa của sản xuất

2. Sản xuất của cải vật chất

2.1. Khái niệm

2.2. Vai trò

2.2.1. Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội

2.2.2. Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội.

3. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất

3.1. Sức lao động

3.1.1. Trí lực

3.1.2. Thể lực

3.2. Đối tượng lao động

3.2.1. Loại có sẵn trong tự nhiên

3.2.2. Loại đã trải qua tác động của lao động

3.3. Tư liệu lao động

3.3.1. Công cụ lao động của sản xuất

3.3.2. Kết cấu hạ tầng của sản xuất

4. Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đới với cá nhân, gia đình và xã hội

4.1. Phát triển kinh tế

4.1.1. Biểu hiện ở sự tăng tưởng kinh tế

4.1.2. Gắn liền với cơ cấu kinh tế

4.1.3. Đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội

4.2. Ý nghĩa

4.2.1. Cá nhân

4.2.2. Gia đình

4.2.3. Xã hội

5. Quá trình lao động sản xuất

5.1. Sức lao động

5.2. Tư liệu sản xuất

5.2.1. Đối tượng lao động

5.2.2. Tư liệu lao động