วิทยาการข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิทยาการข้อมูล by Mind Map: วิทยาการข้อมูล

1. ความหมาย

1.1. ศาสตร์ในการจัดการจัดเก็บรวบรวมตรวจสอบประมวลผลวิเคราะห์และนำเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูล

2. คุณลักษณะของ Big Data

2.1. 1. ปริมาณข้อมูล

2.1.1. ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล

2.2. 2. ความเร็วในการเพิ่มขึ้นของข้อมูล

2.2.1. มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

2.3. 3. ความหลากหลายของข้อมูล

2.3.1. รูปแบบที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง

2.4. 4. คุณภาพของข้อมูล

2.4.1. มีความถูกต้องเชื่อถือได้

3. องค์ความรู้สำหรับวิทยาการข้อมูล

3.1. 1.ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ

3.2. 2. ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

3.3. 3. ความรู้เฉพาะทาง

4. ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data

4.1. การนำข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลมาจัดเก็บประมวลผลการใช้กระบวนการวิเคราะห์ต่างๆ และแสดงผลด้วยวิธีที่เหมาะสม