CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ by Mind Map: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Sản xuất của cải vật chất

1.1. Là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi yếu tố tự nhiên tạo ra sản phẩm phù hợp nhu cầu

1.2. Vai trò

1.2.1. Là cơ sở tồn tại xã hội

1.2.2. Quyết định mọi hoạt động xã hội

2. Yếu tố cơ bản quá trình sản xuất

2.1. Sức lao động

2.1.1. Là toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần con người được vận dụng vào quá trình sản xuất

2.1.2. Lao động: hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi yếu tố tự nhiên phù hợp nhu cầu

2.2. Đối tượng lao động

2.2.1. Là yếu tố của tự nhiên mà lao động con người tác động vào biến đổi nó phù hợp mục đích

2.2.1.1. Loại có sẵn trong tự nhiên

2.2.1.2. Loại đã trải qua tác động lao động

2.3. Tư liệu lao động

2.3.1. Là một vật hay hệ thống vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng, biến đổi đối tượng thành sản phẩm thoả mãn nhu cầu

2.3.2. Ba loại

2.3.2.1. Công cụ lao động (quan trọng nhất)

2.3.2.2. Hệ thống bình chứa

2.3.2.3. Kết cấu hạ tầng

3. Phát triển kinh tế và ý nghĩa với cá nhân

3.1. Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ, công bằng

3.1.1. Ba nội dung

3.1.1.1. Biểu hiện ở tăng trưởng kinh tế: sự tăng lên về số lượng, chất lượng sản phẩm và các yếu tố quá trình sản xuất

3.1.1.2. Tăng trưởng kinh tế dựa trên cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ

3.1.1.2.1. Cơ cấu kinh tế: tổng thể mối quan hệ hữu cơ, phụ thuộc và quy định lẫn nhau về quy mô, trình độ giữa các ngành kinh tế, thành phần kinh tế, vùng kinh tế (quan trọng nhất)

3.1.1.3. Tăng trưởng kinh tế đi đôi công bằng xã hội, phù hợp sự biến đổi nhu cầu phát triển toàn diện

3.2. Ý nghĩa cá nhân

3.2.1. Tạo điều kiện cho việc làm, thu nhập

3.2.2. Điều kiện chăm sóc sức khoẻ

3.2.3. Đáp ứng nhu cầu vật chất & tinh thần

3.2.4. Điều kiện tham gia hoạt động xã hội