قیمت‌گذاری فناوری

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
قیمت‌گذاری فناوری by Mind Map: قیمت‌گذاری فناوری

1. بر اساس هدف

1.1. اهداف قانونی

1.1.1. تعیین غرامت

1.1.2. تعیین مالیات بر درآمد

1.1.3. تعیین نرخ‌های بکارگیری در دعاوی قضایی

1.1.3.1. ورشکستگی

1.1.3.2. تغییر شرایط قرارداد

1.1.3.3. و ...

1.2. اهداف تجاری

1.2.1. خرید و فروش فناوری

1.2.2. اعطای حق امتیاز

1.2.3. بیمه حوادث و سرقت

1.2.4. اهداف حسابداری

1.2.5. رهن بانک و ...

2. بر اساس نوع قرارداد

2.1. از نوع حق امتیاز

2.2. خرید و فروش یکجا

2.3. سرمایه‌گذاری خطرپذیر

3. روش‌های کمی

3.1. روش‌های سنتی

3.1.1. هزینه محور

3.1.1.1. (محاسبه ارزش فناوری بر مبنای هزینه انجام شده در آفرینش و توسعه آن)

3.1.1.1.1. 1. هزینه واقعی صرف شده که به فناور تحمیل شده است

3.1.1.1.2. 2. هزینه تولید مجدد فناوری برای خریدار

3.1.1.1.3. 3. هزینه‌های جانشینی

3.1.2. درآمد محور

3.1.2.1. (مبتنی بر ارزیابی منافع اقتصادی حاصل از بهره برداری از فناوری مورد نظر است)

3.1.2.1.1. محاسبه جریان‌های آتی حاصل از فناوری (DCF)

3.1.3. بازار محور

3.1.3.1. (قیمت‌گذاری مبتنی بر سایر معاملات انجام شده در بازاری آزاد و کارا)

3.2. روش‌های ریاضی

3.2.1. روش مبتنی بر اختیار معامله

3.2.1.1. (در این روش خالق فناوری مختار است تا در آینده و با توجه به شرایط زمانی و مکانی آن برهه تصمیم‌گیری کند)

3.2.2. روش بلک- شولز

3.2.2.1. (اساس این روش بررسی چگونگی نوسانات قیمت سهام در زمان‌های آتی است)

3.2.2.1.1. درصد تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت دارای توزیع نرمال است

3.2.3. روش درخت دوجمله‌ای

3.2.3.1. کامل شده روش اختیار معامله با یک مقطع زمانی

3.2.3.1.1. استفاده از یک دوره زمانی به جای یک برهه

3.2.4. روش مونت کارلو

3.2.4.1. روشی برای انتخاب اعداد تصادفی بر اسا توزیع نرمال است (استفاده در هر تکرار آزمایشی شبیه‌سازی)

4. روش‌های کیفی

4.1. روش دلفی

4.2. روش طوفان فکری

4.3. روش اقتصاد سنجی

4.4. روش استفاده از نظرها

4.5. روش معافیت پرداخت حق