Chương trình trợ cấp của chính phủ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chương trình trợ cấp của chính phủ by Mind Map: Chương trình trợ cấp của chính phủ

1. Theo đối tượng

1.1. Trợ cấp đồng loạt

1.1.1. Khái niệm: : là các khoản trợ cấp chỉ dựa vào tiêu chuẩn mức sống để trợ cấp.

1.1.2. Ưu điểm: xác định đối tượng là tương đối rõ ràng => giảm bớt chi phí hành chính

1.1.3. Nhược điểm: đối tượng nhận trợ cấp tương đối rộng => gây khó khăn cho việc cân đối ngân sách giành cho các chương trình trợ cấp

1.2. Trợ cấp phân loại

1.2.1. Khái niệm:các chương trình trợ cấp mà ngoài tiêu chuẩn mức sống còn dựa vào nhiều tiêu chuẩn khác: hoàn cảnh gia đinh, tuổi, giới tính…

1.2.2. Ưu điểm: Xác định chính xác hơn các đối tượng nhận trợ cấp => hạn chế được động cơ gian lận

1.2.3. Nhược điểm: Chi phí hành chính cao

2. Theo hình thức

2.1. Trợ cấp bằng tiền

2.1.1. Khái niệm: là chương trình trợ cấp trong đó chính phủ chuyển giao tiền mặt trực tiếp cho người nhận

2.1.2. Ưu điểm: Người nhận trợ cấp được chủ động trong sử dụng tiền để mang lại lợi ích lớn nhất

2.1.3. Nhược điểm: Dùng tiền sai mục đích

2.2. Trợ cấp bằng hiện vật

2.2.1. Khái niệm: là chương trình trợ cấp chính phủ chuyển giao trực tiếp hàng hóa và dịch vụ cho người nhận; hoặc trợ giá một phần giá hàng hóa và dịch vụ

2.2.2. Phân loại

2.2.2.1. Miễn phí hoàn toàn

2.2.2.2. Trợ giá

2.2.3. Ưu điểm: Đảm bảo mục tiêu muốn tăng tiêu dùng một loại hàng và dịch vụ nào đó cho người nhận trợ cấp tại thời điểm nào đó

2.2.4. Nhược điểm: Hàng hóa và dịch vụ trợ cấp không phù hợp nên gây ra lãng phí