Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Troonrede 2012 by Mind Map: Troonrede 2012
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Troonrede 2012

geschiedenis

jubileumjaar vaderlandse geschiedenis

2013 de nationale viering van 200 jaar Koninkrijk

Na een uiterst turbulente periode in Europe en Nl in verleden

1813

nieuw staatsbestel

Prins Willem Frederik (koning koning Willem I), proclamatie in Scheveningen, Herwonnen vrijheid,, Grote belang van herstel, Handel, welvaart

benadruken veerkracht van de hele samenleving

info

wanneer

18 september 2012, v.a. ongeveer 13.15

wat

de troonrede zal in deze mindmap verschijnen

diverse onderwerpen

worden in hoofd- en bijzaken vastlegd

wie

livemindmapper: Alexis van Dam, www.connectionofminds.com

waar

www.worldofminds.com/troonrede

waarom

inzicht in informatie

mensen zijn beelddenkers

dove mensen kunnen de troonrede ook volgen

zie de officële tekst

2012

Nl staat opnieuw voor een opgave

vraagt om grote veerkracht

financiële en economische crisis raakt NL hard

Economisch herstel volgt niet vanzelf

opening parlementaire jaar tijdens kabinetsvorming

demissionaire status huidige kabinet noopt tot terughoudendheid voor begroting

aanpak urgente problemen in eigen land en in Europa

Land maakt zich zorgen

over

baan

Pensioen,

waardeontwikkeling huis

toekomst van kinderen

belangrijke offers vragen van alle Nederlanders, om

gezonden maken overheidsfinanciën

veiligstellen van toekomstige welvaart

groeicijfers

wanneer economie & consumentenvertrouwen aantrekken

blijven de cijfers lager dan het verleden

NL welvarend land

hoog niveau van voorzieningen

bewust te zijn

kracht en vertrouwen samen werken aan herstel

regeringsbeleid

richt zich op

houdbare overheidsfinanciën

bevordering ondernemerschap

Investeren in infrastructuur

Versterking

Veiligheid

Onderwijs

innovatie

stelselwijzigingen

nationale politie per 1 januari 2013

kwaliteit versterken onderwijs, keuze voor beroepsopleiding

zorg, meer kwaliteit en kostenbeheersing., Afspraken gemaakt met, Ziekenhuizen, Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, Medisch specialisten, huisartsen

bedrijfsvoering Rijksoverheid, Toename efficiency door betere samenwerking, Informatie- en communicatietechnologie,, Huisvesting, personeel

Aantreden kabinet in 2010

bezuinigingen en hervormingen ter waarde van 18 miljard euro

2012 aanvullende maatregelen om het begrotingstekort in 2013 beheersbaar te houden.

begrotingsakkoord

AOW, AOW-leeftijd geleidelijk omhoog, tot 67 jaar in 2023.

belasting, bankenbelasting wordt verdubbeld, buitensporige bonussen worden zwaar belast

flexibeler arbeidsmarkt, veranderingen in de WW en het ontslagrecht

woningmarkt, overdrachtsbelasting inmiddels structureel verlaagd, voorstel gericht op het aflossen van hypotheekschulden.

Europa

samenwerking

heeft ons veel gebracht

staat onderdruk door schuldencrisis

cruciale betekenis voor alle lidstaten, Functionerende interne markt, sterke en stabiele munt

verbeteren, Muntunie, interne markt

tweesporenbeleid

Strenge begrotingsdiscipline

versterking van de Europese groeiagenda.

begrotingsdiscipline

eurocommissaris is nu speciaal met begrotingsdiscipline

resultaten

goedkoper mobiel dataverkeer

snel en betaalbaar Europees systeem van octrooibescherming

Terugdringen van de staatsschuld

Grote vraagstukken

Terugdringen van de staatsschuld,

De toekomst van de euro

En de betaalbaarheid van zorg

Goed onderwijs

rechtvaardig systeem sociale voorzieningen

noodzaak: gezond maken & beheersbaar houden overheidsfinanciën

gezamenlijke aanpak en betrokkenheid

Vakbonden

Werkgeversorganisaties

Andere maatschappelijke partijen

Provincies,

Gemeenten

Waterschappen.

Medeoverheden

Financiën te beheersen

terwijl rol & takenpakket groeit

Caribische eilanden

relatief kleine landen met grote uitdagingen

vertrouwen bestuur door bevolking

transparantie en houdbare overheidsfinanciën

BES landen investering in

Ziekenhuiszorg

Kwaliteit schoolgebouwen

Leerkrachten

rioolwaterzuivering

Buitenlands beleid

samenwerken

roeiende internationale verwevenheid

Economische diplomatie noodzakelijk om de crisis te bestrijden

gezamenlijk optreden nodig voor versterking

Mensenrechten

Bestrijding armoede

Aanpak klimaatverandering

milieuproblematiek

Internationale coalitie tegen piraterij

Nederland een vooraanstaande rol

bescherming eigen koopvaardij

ontwikkelings samenwerking

versterking economische structuur en zelfredzaamheid

samenwerking met een kleiner aantal partnerlanden

gericht op terreinen

Waterbeheer

Landbouw

versterking van de rechtsorde

concrete resultaten voor betrokken partijen

economie

groei economie blijft wereldwijd achter

Europa

Door schuldencrisisIs in enkele landen (uit eurozone) is de economische crisis dieper

Nederland

open & internationaal georiënteerde economie, wordt bijzonder getroffen.

Grote & kleine bedrijven ondervinden de gevolgen

werkloosheid, is relatief laag, maar stijgt, jongeren kunnen geen werk kunnen vinden

vrede en veiligheid

nternationale gemeenschap zich teweerstelt tegen onrecht en onveiligheid

De dramatische gebeurtenissen in Syrië

Afghanistan en elders, zijn 1000 militairen bezich voor

Rechtszekerheid

Menswaardig bestaan

Zij verdienen ons diepe respect

sterk land

sociaal en economisch opzicht een sterk land

lange traditie van internationaal ondernemerschap

Hard werken

solidariteit tussen bevolkingsgroepen en generaties

veerkracht

kijk naar het verelden toe is het gelukt

begroting 2013

Financiële soliditeit

economische groei

beide nodig, goed voorzieningenniveau voor toekomstige generaties