มาตรฐานวิชาชีพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
มาตรฐานวิชาชีพ by Mind Map: มาตรฐานวิชาชีพ

1. มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)

1.1. จิตวิญญาณของความเป็นครู

1.2. การยอมรับของสังคม

2. พ.ร.บ.

2.1. มาตรา52

2.1.1. วิชาชีพขั้นสูง

2.2. มาตรา53

2.2.1. มีฐานะเป็นอิสระ

2.3. มาตรา54

2.3.1. มีองค์กรมาบริหารงาน

2.4. มาตรา67

2.4.1. จบปริญาตรี

2.5. มาตรา57

2.5.1. ชุมชนมีสอนร่วมในการจัดการศึกษา

3. รธน.ราชอาณาจักรไทย

3.1. รธน.ราชอาณาจักรไทย 2560

3.1.1. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2562 (ฉ.4)

3.1.1.1. มาตรา 50

3.1.1.1.1. มาตรฐานการปฏิบัติตน

3.1.1.2. มาตรา 49

3.1.1.2.1. มี 3 มาตรฐาน

3.1.1.3. มาตรา 48

3.1.1.3.1. มีจรรยาบรรณ

3.1.1.4. มาตรา 47

3.1.1.4.1. อยู่ภายใต้ข้อบังคับคุรุสภา

3.1.1.5. มาตรา 46

3.1.1.5.1. ผู้ไม่มีใบอนุญาตห้ามสอน

3.1.1.6. มาตรา 45

3.1.1.6.1. คุรุสภากำหนดเงื่อนไขการขอใบอนุญาต

3.1.1.7. มาตรา 44

3.1.1.7.1. กำหนดคุณสมบัติ

3.1.1.8. มาตรา 43

3.1.1.8.1. เป็นวิชาชีพควบคุม

3.2. รธน.ราชอาณาจักรไทย 2540

3.2.1. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2553 (ฉ.3)

3.2.2. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2545 (ฉ.2)

3.2.3. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542

4. มาตรา 49

4.1. มาตรฐานความรู้

4.1.1. ผู้บริหารสถานศึกษา

4.1.2. ครู

4.1.3. ผู้บริหารการศึกษา

4.2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

4.2.1. ครู

4.2.2. ผู้บริหารสถานศึกษา

4.2.3. ผู้บริหารการศึกษา

4.2.4. ศึกษานิเทศก์

4.3. มาตรฐานการปฏิบัติตน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)

4.3.1. ครู

4.3.2. ผู้บริหารสถานศึกษา

4.3.3. ผู้บริหารการศึกษา

4.3.4. ศึกษานิเทศก์

5. มาตรฐานตามประสบการณ์วิชาชีพ

5.1. ขอรับใบประกอบวิชาชีพ