HOẠT ĐỘNG CHO VAY

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HOẠT ĐỘNG CHO VAY by Mind Map: HOẠT ĐỘNG CHO VAY

1. Tổng quan về hoạt động cho vay

1.1. Khái niệm

1.1.1. Là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức Tín dụng giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi

1.2. Vai trò

1.2.1. Đối với khách hàng

1.2.2. Đối với ngân hàng

1.2.3. Đối với nền kinh tế

1.3. Quy trình cho vay

1.3.1. Lập hồ sơ

1.3.2. Phân tích TD

1.3.3. Quyết định TD

1.3.4. Giải ngân

1.3.5. Giảm suất thu nợ

1.3.6. Thanh lý HĐTD

2. Cho vay khách hàng doanh nghiệp

2.1. Cho vay tiêu dùng

2.1.1. Khái niệm

2.1.1.1. Là các khoản vay được cấp cho cá nhân, hộ gia đình bởi các NHTM hoặc các công ty tài chính để thảo mãn nhu cầu chi tiêu của khách hàng

2.1.2. Đặc điểm

2.1.2.1. Nhu cầu phong phú và mục đích linh hoạt

2.1.2.2. Số lượng vay lớn, giá trị nhỏ

2.1.2.3. Thường rủi ro hơn cho vay SXKD. Lãi suất cao

2.1.3. Phương pháp

2.1.3.1. Vốn gốc người đi vay phải trả lãi từng kỳ được tính đều như nhau

2.1.3.2. Lãi phải trả mỗi kỳ được tính trên số tiền khách hàng thực sự còn thiếu ngân hàng

2.2. Cho vay sản xuất kinh doanh

2.2.1. Cho vay hộ sản xuất

2.2.1.1. Đặc điểm

2.2.1.1.1. Chất lượng thông tin khách hàng cung cấp không cao

2.2.1.1.2. Khó đáp ứng yêu cầu về sản xuất

2.2.1.1.3. Quy mô tín dụng nhỏ

2.2.2. Cho vay hộ kinh doanh

2.2.2.1. Cho vay ngắn hạn

2.2.2.1.1. Khái niệm

2.2.2.1.2. Đặc điểm

2.2.2.1.3. Các hình thức cho vay

2.2.2.2. Cho vay trung dài hạn

2.2.2.2.1. Khái niệm

2.2.2.2.2. Đặc điểm

2.2.2.2.3. Các hình thức cho vay

3. Cho vay khách hàng cá nhân

3.1. Vay tiếp sức chủ sạp

3.2. Vay siêu tốc

3.3. Vay Thuế +

3.4. Vay thế chấp sạp chợ