محیط یادگیری تکنولوژی

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
محیط یادگیری تکنولوژی by Mind Map: محیط یادگیری تکنولوژی

1. کد محوری اساتید

1.1. شمشیر دو لبه محیط تکنولوژی

1.2. صعودی- نزولی چالش های محیط تکنولوژی

1.3. باورهای ذهنی، تهدید- فرصت نسبت به محیط تکنولوژی

1.4. افزایش شایستگی و صلاحیت های فکری

2. کد محوری دانشجویان

2.1. پویایی و تعامل هوشمندانه در محیط یادگیری

2.2. افزایش شایستگی های فکری، انتقادی و رفتار یادگیرنده

2.3. ارتقاء کارکردهای شناختی

3. پذیرش اساتید از محیط تکنولوژی

3.1. خوش‌بینی‌محتاطانه و سازگار با شرایط ناپایدار

4. پذیرش دانشجویان از محیط تکنولوژی

4.1. ارتقای شایستگی‌ها و سکوی پیشرفت