HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ by Mind Map: HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ

1. 1. KHÁI QUÁT

1.1. Tác giả

1.1.1. Ngô Gia Văn phái(Ngô Thì Chí, Ngô Thì Dụ)

1.1.2. Vua tôi nhà Lê nhưng viết rất khách quan về nhà Nguyễn

1.2. Tác phẩm

1.2.1. Nhan đề

1.2.1.1. ghi chép về sự thống nhất của nhà Lê vào thời điểm Tây Sơn diệt Trịnh

1.2.2. Thể loại

1.2.2.1. tiểu thuyết chương hồi

1.2.3. Xuất xứ

1.2.3.1. hồi thứ 14 trích Hoang Lê nhất thống chí

1.2.4. Đại ý

1.2.4.1. Viết về sự kiện Quang Trung đại phá quân Thanh

2. 2. NHÂN VẬT NGUYỄN HUỆ

2.1. Hành động mạnh mẽ quyết đoán

2.1.1. Nghe tin không hề nao núng

2.1.2. Thân chinh cầm quân đi ngay

2.1.3. Hơn 1 tháng phi ra Bắc

2.2. Trí tuệ sáng suốt, nhạy bén

2.2.1. Nghe tin lập tức lên ngôi, tiến quân ra Bắc

2.2.2. Nhận diện tình hình giữa ta và địch

2.2.2.1. lời phủ dụ tướng sĩ ở nghệ an

2.2.2.1.1. là lời khích lệ

2.2.2.1.2. là lời nghiêm khắc cứng rắn

2.2.3. Xét đoàn bề tôi

2.2.3.1. khen ngợi Sở, Lân

2.2.3.2. tin tưởng, trọng dụng Ngô Thì Nhâm

2.3. Tầm nhìn xa trông rộng

2.3.1. phương hướng chiến lược đã được tính sẵn

2.3.2. đề ra đối sách đối ngoại 10 năm tới

2.4. Tài thao lược hơn người

2.4.1. cuộc hành quân thần tôc bất ngờ

2.4.2. giữ hành ngũ chính tà, khí thế

2.5. lẫm liệt trong chiến trận

2.5.1. lãnh đạo tài tình

2.5.2. Thân chinh cầm quân

2.5.3. áo bào sậm đen khói thuốc->lẫm liệt

3. 3. SỰ THẤT BẠI CỦA NHÀ THANH

3.1. Tôn sĩ nghị

3.1.1. nghênh ngang hống hách chủ quan

3.1.2. bỏ chạy không kịp mặc giáp đòng yên ngựa

3.1.3. về nước mà vẫn tim đập chân run

3.2. Tướng sĩ

3.2.1. giẫm đạp lên nhau mà chạy

3.2.2. Chết-> máu chảy thành dòng

3.3. hèn nhát chủ quan không phòng thủ

4. 4. SỰ THẢM BẠI CỦA VUA TÔI LÊ CHIÊU THỐNG

4.1. bán nước cho giặc

4.2. thất bại-> chạy bán sống bán chết

4.3. Cướp cả thuyền của dân để chạy

4.4. cải trang: cạo đầu, tết tóc để giống người mãn thanh

4.5. vị vua bạc nhược, hèn nhát