วิทยาการข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิทยาการข้อมูล by Mind Map: วิทยาการข้อมูล

1. ความหมายของวิทยาการข้อมูล

1.1. เป็นสหสาขาวิชาที่ใช้ วิธีการกระบวนการอัลกอริทึม และระบบทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อหาความรู้จากข้อมูลหลาก หลายรูปแบบทั้งจัดเก็บเป็นระเบียบ และไม่เป็นระเบียบเป็นสาขาที่เกี่ยว ข้องกับท่าเหมืองข้อมูลการเรียนรู้ เชิงลึกและข้อมูลขนาดใหญ่

2. องค์ความรู้สำหรับวิทยาการข้อมูล

2.1. 1.1

2.1.1. ศึกษากระบวนการในการนำข้อมูลจำนวนมหาศาลมาประมวล

2.2. 1.2

2.2.1. ทำนายหรือพยากรณ์

2.3. 1.3

2.3.1. เข้าใจปรากฎการณ์หรือตีความ

2.3.2. ค้นหารูปแบบหรือเเนวโน้มจากข้อมูล

2.4. 1.4

2.5. 1.5

2.5.1. วิเคราะห์ต่อยอดเพื่อนำทางเลือกที่เหมาะสม

2.6. 1.6

2.6.1. ตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุด

3. ข้อมูลขนาดใหญ่ (Bigdata)

3.1. อธิบายถึงปริมาณข้อมูลที่มหาศาล ทั้งแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ซึ่งปะปนอยู่มากมายในการทำธุรกิจในแต่ละวัน หากแต่ไม่ใช่ปริมาณของข้อมูลที่เป็นสิ่งสำคัญ สิ่งสำคัญก็คือการที่องค์กรจัดการกับข้อมูลต่างหาก การวิเคราะห์บิ๊กดาต้า นำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่าและการเคลื่อนไหวในกลยุทธ์ธุรกิจ

4. คุณลักษณะของ (Bigdata)

4.1. 1.1

4.1.1. Volume ปริมาณของข้อมูล ที่ต้องมีคุณค่า และมีมากพอ

4.2. 1.2

4.2.1. Velocity ความเร็วของข้อมูลที่เข้ามา และการค้นหาข้อมูล แต่ถ้าเข้ามาแล้วค้นหาไม่เร็วไม่ถือว่าเร็ว

4.3. 1.3

4.3.1. Variety ความหลากหลายของข้อมูล จะเป็นเท็กซ์ รูป หรือข้อมูลลูกค้า ได้ทั้งหมดขอให้หลากหลาย

4.4. 1.4

4.4.1. Value ข้อมูลต้องมีประโยชน์นำไปใช้ทางธุรกิจได้

4.5. 1.5

4.5.1. Veracity คุณภาพของข้อมูล ต้องเชื่อถือได้