ลักษณะเฉพาะของสารโคเวเลนต์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ลักษณะเฉพาะของสารโคเวเลนต์ by Mind Map: ลักษณะเฉพาะของสารโคเวเลนต์

1. การละลายน้ำ

1.1. โมเลกุลที่มีขั้วสามารถละลายในตัวทำละลายที่โมเลกุลมีขั้วได้

1.2. โมเลกุลที่ไม่มีขั้วสามารถละลายในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วได้ (มีขั้วกับมีขั้ว , ไม่มีขั้วกับไม่มีขั้ว= ละลายกันได้ แต่มีขั้วกับไม่มีขั้วไม่ละลายกัน )

2. จุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่ำ

2.1. เนื่องจากมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่ไม่แข็งแรงสามารถถูกทำลายได้ง่าย

3. ส่วนใหญ่จะไม่นำไฟฟ้าทั้งในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส

3.1. เนื่องจากมีประจุไฟฟ้าเป็นกลาง และอิเล็กตรอนทั้งหมดถูกใช้เป็นอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะระหว่างอะตอม

3.2. ยกเว้นในสารประกอบโคเวเลนส์ที่มีสภาพขั้วแรงมาก เช่น HCI, HBr, H2SO4 เป็นต้น ซึ่งเมื่อละลายน้ำแล้วจะสามารถดึงอิเล็กตรอนจากไฮโดรเจนเกิดเป็นไอออน ทำให้สามารถนำไฟฟ้าได้ดี

4. สถานะ

4.1. สถานะของเหลว เช่น

4.1.1. น้ำ

4.1.2. เอทานอล

4.1.3. เฮกเซน

4.2. ของเเข็ง เช่น

4.2.1. น้ำตาล

4.2.2. แนฟทาลีน

4.3. แก๊ส เช่น

4.3.1. คาร์บอนไดออกไซด์

4.3.2. มีเทน

4.3.3. โพรเพน