NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG by Mind Map: NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

1. BẢN CHẤT CỦA NHẬN THỨC

2. SỰ KIỆN KHÁC BẰNG GIỮA NHẬN THỨC VÀ CẢM QUAN

3. QUY TRÌNH XÂY DỰNG NHẬN THỨC

3.1. Tiếp nhận kích hoạt tác động

3.2. sự chú ý

3.3. Giải nghĩa tác nhân kích thích

3.4. phòng thủ nhận thức và phong tỏa nhận thức

3.5. Ghi nhớ

4. ỨNG DỤNG CỦA NHẬN THỨC VÀO CHIẾN LƯỢC MARKETING

4.1. Chiến lược sản phẩm

4.2. Đánh giá hiệu quả chương trình truyền thông

4.3. Chiến lược bán lẻ