Tổng quan quản trị chuỗi cung ứng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tổng quan quản trị chuỗi cung ứng by Mind Map: Tổng quan quản trị chuỗi cung ứng

1. Khái quát

2. Lịch sử phát triển

2.1. đầu thế kỉ 20

2.2. thập niên 60

2.3. thập niên 70

2.4. thập niên 80

2.5. thập niên 90

3. Mục tiêu, chức năng

3.1. Lập kế hoạch

3.2. Tìm nguồn cung ứng

3.3. Hỗ trợ đảm bảo hoạt động sản xuất

3.4. Logistic và dịch vụ khách hàng

3.5. Trao đổi thông tin

4. Thành phần

4.1. tồn kho

4.2. sản xuất

4.3. vận tải

4.4. thông tin

4.5. địa điểm

5. Đối tượng

5.1. thu mua

5.2. sản xuất

5.3. vận chuyển

5.4. bán hàng

5.5. dịch vụ khách hàng

6. Xu hướng phát triển chuỗi cung ứng

6.1. Toàn cầu hóa

6.2. Di chuyển chéo

6.3. Thu hẹp SL suppliers

6.4. Cải thiện DV khách hàng