Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tháng 9 by Mind Map: Tháng 9

1. 1. Hồ sơ

1.1. Photo, ban hành

1.1.1. Nghiệm thu duy trì

1.1.1.1. Tháng 9

1.1.1.2. Quý 3

1.2. Lưu trữ

1.2.1. Hồ sơ phòng

1.2.1.1. Thường xuyên

2. 2. Thông báo

2.1. Kế hoạch thực hiện (cây xanh)

2.1.1. 01 tháng/lần

3. 3. Báo cáo

3.1. Thống kê

3.1.1. 01 tháng/lần

4. 4. Giấy mời

4.1. Khảo sát trồng mới

4.2. Nghiệm thu tháng, quý

5. 5. Đào tạo

5.1. Nội bộ phòng

5.2. Công ty

6. 6. Đơn thư

6.1. Khảo sát hiện trạng

6.2. Đề xuất phương án

6.3. Lập biên bản

6.4. Chiết tinh

6.5. Triển khai, giám sát

6.6. Nghiệm thu khối lượng