บทเรียน E-Learning เรื่อง Home School

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทเรียน E-Learning เรื่อง Home School by Mind Map: บทเรียน E-Learning  เรื่อง Home School

1. การออกแบบ

1.1. ระบบการสอน

1.1.1. วิเคราะห์ผู้เรียน

1.1.2. ออกแบบ

1.1.3. พัฒนา

1.1.4. การนำไปใช้

1.1.5. การประเมิณ

1.2. สาร

1.3. กลยุทธ์การสอน

1.4. ลักษณะผู้เรียน

2. การใช้

2.1. การแพร่กระจาย

2.2. การนำไปใช้และการจัดการ

2.3. นโยบาย หลักการ

3. การจัดการ

3.1. โครงการ

3.2. แหล่งทรัพยากร

3.3. ระบบส่งถ่าย

3.4. ระบบสารสนเทศ

4. การประเมิน

4.1. วิเคราะห์ปัญหา

4.2. เกณฑ์การประเมิน

4.3. ประเมินความก้าวหน้า

4.4. การประเมินผลสรุป

5. การพัฒนา