Đảng Quốc Đại và phong trào dân tộc (1885-1908)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đảng Quốc Đại và phong trào dân tộc (1885-1908) by Mind Map: Đảng Quốc Đại và phong trào dân tộc (1885-1908)

1. Đảng Quốc Đại

1.1. Thời gian thành lập

1.1.1. Cuối 1885

1.2. Lý do

1.2.1. Giai cấp tư sản + tầng lớp trí thức Ấn Độ muốn tự do phát triển kinh tế và tham gia chính chuyền nhưng bị thực dân Anh kìm hãm

2. Phong trào dân tộc

2.1. Mục tiêu

2.1.1. Đấu tranh vì một đất nước Ấn Độ độc lập và dân chủ

2.2. Diễn biến

2.2.1. 1885-1905

2.2.1.1. Dùng phương pháp ôn hoà

2.2.1.2. Mục đích

2.2.1.2.1. Đòi chính phủ thực dân cải cách

2.2.1.2.2. Giúp đỡ phát triển kĩ nghệ

2.2.1.2.3. Nới rộng điều kiện để tham gia hội đồng tự trự

2.2.1.2.4. Thực hiện 1 số cải cách

2.2.1.3. Phản đối đấu tranh bạo lực

2.2.1.4. Kết quả

2.2.1.4.1. Thất bại (do thực dân Anh hạn chế hoạt động của Đảng Quốc đại)

2.2.1.4.2. Nội bộ Đảng Quốc Đại hình thành phái dân chủ cấp tiến do Ti-lắc đứng đầu-phái "cực đoan", đòi hỏi phải có thái độ kiên quyết hơn

2.2.2. 7/1905

2.2.2.1. Thực dân Anh ban hành đạo luật chia đôi xứ Ben-gan

2.2.2.1.1. Mục đích

2.2.2.2. 16/10/1905, đạo luật có hiệu lực => Người Ấn coi là ngày Quốc tang

2.2.3. 6/1908

2.2.3.1. Nguyên nhân

2.2.3.1.1. Phản đối việc bản án 6 năm tù của Ti-lắc

2.2.3.2. Lãnh đạo

2.2.3.2.1. Bộ phận giai cấp tư sản

2.2.3.3. Diễn biến

2.2.3.3.1. Công nhân Bombay bãi công 6 ngày

2.2.3.3.2. Nhân dân thành phố khác hưởng ứng

2.2.3.3.3. Xây chiến luỹ, thành lập đơn vị chiến đấu

2.2.3.4. Kết quả

2.2.3.4.1. Thực dân Anh phải thu hồi đạo luật chia cắt Ben-gan

2.3. Kết quả chung

2.3.1. Thắng lợi

2.4. Ý nghĩa

2.4.1. Thể hiện tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Ấn Độ

2.4.2. Đánh dấu sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ

2.4.3. Lần đầu tiên công nhân Ấn tham gia phong trào dân tộc

2.4.4. Hoà chung vào trào kuuw dân tộc dân chủ của các nước Châu Á đầu TK XX

3. Giai đoạn sau

3.1. Nguyên nhân

3.1.1. Chính sách chia rẽ của thực dân Anh

3.1.2. Sự phân hoá của Đảng QUốc Đại

3.2. Kết quả

3.2.1. Phong trào tạm ngừng