รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ by Mind Map: รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์

1. โมเลกุลที่อะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว

1.1. O3

1.2. SF6

1.3. AsF5

1.4. BeH2

1.5. BCl3

2. จำนวนอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว

2.1. 1

2.1.1. XeOF4

2.1.2. SF4

2.1.3. NH4+

2.1.4. PH3

2.2. 2

2.2.1. H2S

2.2.2. ClF3

2.3. 3

2.3.1. XeF2

3. สูตรทั่วไป

4. ชื่อเรียกรูปร่างโมเลกุล

4.1. Linear เส้นตรง

4.1.1. BeH2

4.1.2. XeF2

4.2. Trigonal planar สามเหลี่ยมแบนราบ

4.2.1. BCl3

4.2.2. O3

4.3. Octahedral ทรงแปดหน้า

4.3.1. SF6

4.3.2. XeOF4

4.4. Trigonal bipyramid พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม

4.4.1. AsF5

4.4.2. SF4

4.5. Tetarhedral ทรงสี่หน้า

4.5.1. PH3

4.6. V-shaped มุมงอหรือตัววี

4.6.1. H2S

4.7. T-shaped ตัวที

4.7.1. ClF3

5. โมเลกุลที่อะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว

5.1. XeF2

5.2. SF4

5.3. XeOF4

5.4. NH4+

5.5. H2S

5.6. ClF3

5.7. PH3

6. จำนวนอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ

6.1. 2

6.1.1. O3

6.1.2. BeH2

6.1.3. XeF2

6.1.4. H2S

6.2. 3

6.2.1. BCl3

6.2.2. ClF3

6.2.3. PH3

6.3. 4

6.3.1. SF4

6.3.2. NH4+

6.4. 5

6.4.1. AsF5

6.4.2. XeOF4

6.5. 6

6.5.1. SF6