Cây xanh Nhà 29

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cây xanh Nhà 29 by Mind Map: Cây xanh Nhà 29

1. Quả xanh (VĂN)

2. Quả đỏ (TU)

2.1. zoom sáng

3. Quả vàng (TƯ)

4. Bài tập tuần đến 01/10

4.1. Ý chạm - Điều thú vị

4.1.1. Óc nhân quả

4.1.2. Óc tế nhị

4.1.3. Chuyển hóa - Thần hóa sự học

4.2. Áp dụng vào cuộc sống

4.2.1. Phân tích mọi sự việc bằng óc nhân quả và óc tế nhị

4.2.2. Viết lại những gì đã đọc

4.2.3. Chọn sách hay để đọc