แนวคิดเชิงคำนวณ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แนวคิดเชิงคำนวณ by Mind Map: แนวคิดเชิงคำนวณ

1. ขั้นตอนวิธี

1.1. อกกแบขั้นตอนการแก้ปัญหาได้

1.2. นำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

2. ความคิดเชิงนามธรรม

2.1. การพิจารณาส่วนที่จำเป็นในการแก้ปัญหา

3. การหารูปแบบ

4. การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา