Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NHÂN TỐ by Mind Map: NHÂN TỐ

1. TỰ NHIÊN

1.1. TÀI NGUYÊN ĐẤT

1.1.1. ĐẤT PHÙ SA

1.1.1.1. 3 TRIỆU HA

1.1.1.1.1. TẬP TRUNG Ở ĐỒNG BẰNG

1.1.2. ĐẤT FERALIT

1.1.2.1. PHÂN BỐ CHỦ YẾU MIỀN NÚI CAO NGUYÊN

1.1.2.1.1. THÍCH HỢP CHO CÂY TRỒNG CÔNG NGHIỆP

1.2. TÀI NGUYÊN KHÍ HẬU

1.2.1. KHÍ HẬU

1.2.1.1. NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA ẨM

1.2.1.2. PHÂN HÓA RÕ RỆT

1.2.1.2.1. THEO MÙA

1.2.1.2.2. THEO CHIỀU BẮC - NAM

1.2.1.2.3. THEO ĐỘ CAO

1.2.2. CÂY TRỒNG

1.2.2.1. SINH TRƯỞNG QUANH NĂM

1.2.2.2. TRỒNG ĐƯỢC CẢ GIỐNG CÂY CON ÔN ĐỚI VÀ NHIỆT ĐỚI

1.2.2.3. PHÁT TRIỂN NHANH

1.2.3. KHÓ KHĂN

1.2.3.1. SÂU BỆNH NẤM MỐC PHÁT TRIỂN

1.2.3.2. MIỀN BẮC CÓ MÙA ĐÔNG RÉT ĐẬM, RÉT HẠI,GIÓ LÀO.....

1.2.3.3. CÓ NHIỀU THIÊN TAI GÂY THIỆT HẠI LỜN CHO NÔNG NGHIỆP : HẠN HÁN,LŨ LỤT.....

1.3. TÀI NGUYÊN NƯỚC

1.3.1. CÓ NGUỒN NƯỚC PHONG PHÚ

1.3.1.1. MẠNG LƯỚI SÔNG DÀY ĐẠC

1.3.1.2. NGUỒN NƯỚC NGẦM PHONG PHÚ

1.3.2. TUY NHIÊN CÓ NHIỀU LƯU VỰC SÔNG CÓ LŨ VÀO MÙA MƯA VÀ KHÔN HẠN

1.3.2.1. CẦN PHẢI CÓ HỆ THỐNG THỦY LỢI ĐỂ KHẮC PHỤC

1.4. TÀI NGUYÊN SINH VẬT

1.4.1. LÀ CƠ SỞ THUẦN DƯỠNG,LAI TẠO

1.4.1.1. CÁC GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI

2. KINH TẾ - XÃ HỘI

2.1. DÂN CƯ VÀ LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

2.1.1. NGUỒN LAO ĐỘNG NÔNG THÔN DỒI DÀO,CÓ NHIỀU KINH NGIỆM

2.2. CƠ SỞ VẬT CHẤT - KĨ THUẬT

2.2.1. HỆ THỐNG CƠ SỞ VẬT CHẤT KĨ THUẬT CỦA NƯỚC TA NGÀY CÀNG ĐƯỢC CẢI THIỆN

2.3. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGIỆP

2.3.1. CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT

2.3.1.1. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

2.3.1.1.1. GIA ĐÌNH

2.3.1.1.2. TRANG TRẠI

2.3.1.1.3. NÔNG NGHIỆP HƯỚNG RA XUẤT KHẨU

2.4. THỊ TRƯỜNG TRONG - NGOÀI NƯỚC

2.4.1. THỊ TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN XẢN XUẤT

2.4.1.1. ĐA DẠNG HÓA VỜ CƠ CẤU CÂY TRỒNG

2.4.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI LÀ NHÂN TỐ QUIẾT ĐỊNH TẠO NÊN NHỮNG THÀNH TỰU TO LỚN TRONG NÔNG NGHIỆP

2.4.2.1. BỞI VÌ YẾU TÓ TRÍNH SÁCH ĐÃ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC

2.4.2.1.1. KHƠI DẬY VÀ PHÁT HUY MẶT MẠNH TRONG CON NGƯỜI LAO ĐỘNG

2.4.2.1.2. HOÀN THIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT KĨ THUẬT

3. NGUYỄN QUANG HUY 9/3