Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Internet of things by Mind Map: Internet of  things

1. ผลกระทบทางด้านการศึกษา

1.1. ผลกระทบคืออุปกรณ์ในการใช้งานทั้งความพร้อมแล้วความแรงหรือสภาพของอุปกรณ์

1.1.1. ผลกระทบต่อผู้เรียนที่ต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ

1.1.1.1. Internet of things สามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้พิการเพื่อทีเขาสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอูปกรณ์ต่างๆได้ด้วยตัวเอง

1.1.2. ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน

1.1.2.1. ซึ่ง Internet of things จะเข้าไปช่วยเรื่องงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการสอนและการของรรทีขาดแคลน

1.1.3. การรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน

1.1.3.1. Internet of things พร้อมทีจะเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์และเครือข่ายรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อลดอุบัติเหตุร้ายแรง

1.1.4. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่

1.1.4.1. คือการส่งเสริมการศึกษาแบบเคลื่อนที่เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาในสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและสามารถค้นหาและศึกษาทีไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้

2. ความหมาย ของ Internet เป็นการเอา วิธีคิด วิธีประฎิบัติ ตัวแบบ รูปแบบ แนวความคิด และการศึกษา

2.1. เทคโนโลยีไร้สาย (wireless technologies) เป็นเทคโนโลยีแบบผสมผสานกันระหว่างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับคลื่นวิทยุ

2.2. ไมโครเทคโนโลยี (Micro Electro-Mechanical) คือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสิ่งที่มีขนาดเล็กมาก

2.3. ไมโครเซอร์วิส (Microservices) คือการออกแบบสถาปัตยกรรมการออกแบบซอร์ฟแวร์เพื่อให้ใช้งานง่าย

2.4. อินเตอร์เน็ต (Internet) คือเครือข่ายคอมพิที่ใช่สื่อสารกันจำจวนมากและเป็นช่องทางรับส่งข้อมูลทั่วโลกและมีหลายเครือข่าย

3. แนวคิดของ Internet of Thing

3.1. คือการทีเราเห็นการเชื่อมต่อทั่วไปเช่นแป้นพิ้ม เมาส์ เข้ากับคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาไปสู่การใช้ร่างกายมนุษย์ในการใช้งานเช่น นิ้ว ตา ปาก

3.2. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสังเกตุการณ์ได้ (moniter)คือการที่ผู้ใช้หรือผู้สังเกตการณ์สามารถดูสถานะการแบบเรียลไทม์ได้ตลอดเวลา

3.3. เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำการบำรุงรักษาดูแล (Maintain)ดังนั้น อินเตอร์เน็ตออฟทิงจะต้องค่อยช่วยเหลือผู้ใช้อยู่ตลอดเวลา

3.4. เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นหรือสร้างความสนใจให้กับผู้ใช้ (Motivate) คือการทีทำให้ผู้ใช้นั้นสนใจซื้อสินค้าเพิ่มและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง

4. ประโยชน์ของ Internet of Thing

4.1. เมืออิเตอร์เน็ตเข้ามาในชีวิตประจำวันจะส่งผลในสามระดับคือ

4.2. ระดับบุคคล คือการทีเขาสามารถใช้บริการต่างๆได้สดวกขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ชีวิต

4.3. ระดับรัฐบาล คือการทีรัฐบาลนำเอาไปเป็นกลยุทธในการพัฒนาประเทศและสื่อสารกับรัฐบาลต่างประเทศและประชาชน

4.4. ระดับโลก คือการทีผู้คนทั่วโลกใช้อินเตอร์เน็ตและส่งผลในอิเตอร์เน็ตออฟทิงพัฒนาอย่างรวดเร็ว

5. ความเสี่ยงหรืออันตรายที่มีต่อ Internet of Things

5.1. ถึงแม้ว่าแนวคิดของ Internet of Things จะเป็นการนำความสามารถในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในการรับส่งมาใช้แต่ก็จะมีความเสี่ยง10 ข้อหลักๆ

5.2. เว็บอินเตอร์เฟสไม่มีปลอดภัย

5.3. การพิสูจน์ตัวตนละกำหนดสิทธิ์ที่ไม่ไดีพอ

5.4. บริการด้านเครือข่ายไม่ปลอดภัย

5.5. การเข้ารหัสข้อมูลไม่แข็งแกร่ง

5.6. นโยบายความเป็นส่วนบุคล

5.7. คลาวด์อินเตอร์เฟสไม่ปลอดภัย

5.8. โมบายล์อินเตอร์เฟสไม่ปลอดภัย

5.9. การตั้งค่าความปลอดภัยไม่ดีพอ

5.10. ซอร์ฟแวร์/เฟิร์มแวร์ไม่ปลอดภัย

5.11. ปัญหาเชิงกายภาพชองอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

6. บทสรุป

6.1. Internet of things เป็นแนวคิดสร้างมู,ค้าเพิ่มเกี่ยวกับเครือข่ายขนาดใหญ่ทีใช้ส่งต่อมูลด้วยการเชื่อม ด้วยการ ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประมวลผลสารสนเทศต่างๆ เป็นการใช้เทคโนโลยีแบบก้าวหน้า