Trao đổi nước ở thực vật

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trao đổi nước ở thực vật by Mind Map: Trao đổi nước ở thực vật

1. I / Vai trò của nước

1.1. dạng nước

1.1.1. Tự do

1.1.2. Liên kết

1.2. Nhu cầu của nước với thực vật

1.2.1. rất lớn

2. II/ Quá trình hấp thụ nước ở rể

2.1. đặc điẻm bộ rể

2.1.1. phát triển mạnh

2.1.1.1. số kượng

2.1.1.2. kích thước

2.1.1.3. diện tích

2.1.2. Tế bào lông hút

2.1.2.1. thành tế bào mỏng không có lớp cutin

2.1.2.2. có 1 không bào lớn

2.1.2.3. áp suất thẩm thấu cao

2.2. đất ->lông hút->mạch gỗ rể

2.3. Con đường hấp thụ nước

2.3.1. Cơ chế

2.3.1.1. thẩm thấu

2.3.2. con đường

2.3.2.1. thành tế bào - goan bào

2.3.2.2. Tế bào chất

2.4. Cơ chế: nước từ đất->rễ->thân:1 chiều

2.4.1. tác nhân

2.4.1.1. lực đẩy rễ ( áp suất rễ )

2.4.2. hiện tượng

2.4.2.1. rỉ nhựa

2.4.2.2. ứ giọt

3. III / Vận chuyển nước ở thân

3.1. đặc điểm

3.1.1. một chiều

3.1.1.1. Rễ lên lá

3.2. con đường

3.2.1. rễ lên lá: mạch gỗ (chủ yếu)

3.2.2. lá xuống : mạch rây

3.2.3. chiều ngang:gỗ <--> rây

3.3. cơ chế

3.3.1. lực hút của lá

3.3.2. lực đẩy của rể

3.3.3. lực liên kết giữa các phân tử nước

4. IV / Thoát hơi nước

4.1. ý nghĩa

4.1.1. tạo sức hút nước từ rễ lên lá

4.1.2. giảm nhiệt độ trên bề mặt lá

4.1.3. tạo điều kiện cho cacbonic đi vào lá

4.2. con đường

4.2.1. qua cutin-bề mặt lá

4.2.2. qua khí khổng (chủ yếu)

4.3. cơ chế điều chỉnh thoát hơi nước

4.3.1. đóng khi khổng

4.3.1.1. tế bào khi khổng mất nước

4.3.2. mở khí khổng

4.3.2.1. tế bào khí khổng trương nước

5. V / Ảnh hưởng của điều kiện

5.1. ánh sáng

5.2. nhiệt độ

5.3. độ ảm đất và không khí

5.4. dinh dưỡng khoáng

6. VI / Cơ sỏ khoa học của việc tưới tiêu hợp lý

6.1. cân bằng nước

6.1.1. tương quan rễ hút vào và lá thoát ra

6.2. tưới tiêu hợp lý

6.2.1. đúng lúc

6.2.2. đúng cách

6.2.3. đúng liều lượng

7. New Topic