SmartChannel

SC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SmartChannel by Mind Map: SmartChannel

1. BackOffice (BO)

2. SMARTCHANNEL (HTĐK DỊCH VỤ MỘT CỬA)

2.1. Đăng ký dịch vụ

2.1.1. Khách hàng cá nhân

2.1.1.1. 360 Khách hàng

2.1.1.1.1. Thông tin pháp lý của KH

2.1.1.1.2. Định danh KH

2.1.1.1.3. Các dịch vụ KH đã tham gia tại MB

2.1.1.2. Đăng ký dịch vụ

2.1.1.2.1. Code KH

2.1.1.2.2. Tài khoản

2.1.1.2.3. Ebank

2.1.1.2.4. Thẻ

2.1.1.2.5. Biến động số dư

2.1.1.2.6. Biểu mẫu

2.1.2. Khách hàng doanh nghiệp

2.1.2.1. 360 Khách hàng

2.1.2.1.1. Thông tin pháp lý của KH

2.1.2.2. Đăng ký dịch vụ

2.1.2.2.1. Code KH

2.1.2.2.2. Tài khoản

2.1.2.2.3. Ebank

2.1.2.2.4. Biến động số dư

2.1.2.2.5. Sổ phụ điện tử

2.1.3. Combo Family

2.1.4. Lô KHCN

2.1.4.1. Đăng ký mở code và DV theo lô

2.1.4.1.1. Đăng ký mới

2.1.4.1.2. Chỉnh sửa

2.1.4.1.3. Hủy

2.1.4.2. Mở TKSĐ theo lô cho KH hiện hữu

2.1.4.3. Đóng tài khoản theo lô

2.2. Quản lý hồ sơ

2.2.1. Hồ sơ KH cá nhân

2.2.2. Hồ sơ KH doanh nghiệp

2.3. Tiện ích

2.3.1. Sửa giá ưu đãi TKSĐ

2.3.2. Import giá ưu đãi TKSĐ

2.3.3. Nộp rút tiền O2O

2.3.4. Quản lý thông báo (APP)

2.3.4.1. Thêm mới

2.3.4.2. Chỉnh sửa\Cập nhật

2.3.4.3. Hủy

2.3.5. CQG Export Data

2.3.6. Render control

2.3.7. Quản lý phí dịch vụ thanh toán

2.3.7.1. Thêm mới

2.3.7.2. Chỉnh sửa\ Cập nhật

2.3.7.3. Hủy

3. THẺ (HTĐK DỊCH VỤ THẺ)

4. TABLEAU (HT BÁO CÁO QUẢN TRỊ)