Ông trạng thả diều

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ông trạng thả diều by Mind Map: Ông trạng thả diều

1. Đoạn 1: ông trạng

1.1. ông trạng Nguyễn Hiền

1.2. cậu bé ham thả diều

1.3. trí nhớ siêu phàm, học đâu hiểu đấy

2. Đoạn 2: Cộc sống của ông trạng

2.1. bỏ học đi chăn trâu

2.2. đứng ngoài lớp nghe giảng

2.3. mượn sách vở để chép

3. Đoạn 3: đỗ trạng nguyên

3.1. chú đỗ năm 13 tuổi

3.2. trạng nguyên trẻ tuổi nhất