sự hình thành trật tự thế giới mới sau worldwarII

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
sự hình thành trật tự thế giới mới sau worldwarII by Mind Map: sự hình thành trật tự thế giới mới sau worldwarII

1. hội nghị Ianta 2-1945

1.1. bối cảnh

1.1.1. 11- 2-1945: CT WWII end, tại Liên Xô

1.2. nguyên nhân

1.2.1. đánh bại các nước phát xít

1.2.2. tổ chức lại thới giới

1.2.3. chia thành quả của các nước thắng

1.3. nội dung

1.3.1. tiêu diệt Đức và Nhật Bản

1.3.2. thành lập tổ chức LHQ

1.3.3. phân chia phạm vị ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á

1.3.3.1. Triều Tiên: LX ở Bắc, Mỹ ở Nam, ranh giới là vĩ tuyến

1.4. tác động

1.4.1. hình tahnhf trật tự 2 cực Ianta

2. LIÊN HỢP QUỐC (United Nation)

2.1. sự thành lập

2.1.1. 24-10-1945, Hiến chương có hiệu lực

2.1.2. tại San Fancisco, Mĩ

2.1.3. đại biểu 50 nước

2.2. mục đich

2.2.1. duy trì hoà bình và an nnh thế giới

2.2.2. phát triển mqh hữu nghị giữa các nước

2.3. nguyên tắc (5)

2.3.1. nguyên tắc giải quyết tranh chấp hoà bình là quan trong nhất

2.4. cơ quan chính

2.4.1. Đại hội đồng

2.4.2. Hội đồng Bảo an

2.4.3. Hội đồng KT & XH

2.4.4. Hội đồng quản thác

2.4.5. Toà án quốc tế

2.4.6. Ban thư kí

2.5. vai trò

2.5.1. là diễn đạt quốc tế vừa hợp tác vừa đấu tranh --> duy trì hoà bình thế giới, thúc đẩy qh hữu nghị, hợp tác quốc tế

2.6. Việt Nam

2.6.1. 9-1977