Bài 3 - Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 3 - Mối quan hệ giữa gen và tính trạng by Mind Map: Bài 3 - Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

1. Gen?

1.1. - Nhân tố di truyền

1.1.1. Quy định tính trạng cơ thể

1.1.2. Là gen nằm trên NST, các gen xếp theo chiều dọc của NST và di truyền cùng nhau

1.2. - Là 1 đoạn của DNA có chức năng di truyền xác định

2. Phân loại

2.1. Gen cấu trúc mang thông tin mã hoá cho các sản phẩm tạo nên thành phần cấu trúc hay chức năng tế bào

2.2. Gen điều hoà: gen tạo ra sản phẩm kiểm soát hoạt động của gen khác

3. Mối quan hệ giữa gen và ARN

3.1. Trình tự các nucleotit trên mạch khuôn của gen quy định trình tự nucleotit trên ARN

3.2. DNA -> ARN (phiên mã)

4. Mối liên hệ giữa gen và tính trạng

4.1. Gen -(1 đoạn phiên mã DNA)-> mARN -(dịch mã)-> Protein (acid amin) -> Tính trạng

4.2. Cấu tạo Protein

4.2.1. Nguyên tắc đa phân, đơn phân là hơn 20 loại acid amin

4.3. Trình tự các nucleotit trong mạch khuôn của DNA quy định trình tự các nucleotit trong mạch mARN, sau đó trình tự này quy định trình tự các acid amin trong cấu trúc bậc 1 của protein

4.4. Protein trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hành động sinh lý của tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể

5. Chức năng của protein

5.1. Tham gia cấu tạo nên tế bào và cơ thể. VD: collagen cấu tạo nên mô liên kết

5.2. Dự trữ các acid amin. VD: protein trong sữa (cazein), trong các loại hạt

5.3. Vận chuyển các chất. VD: hemoglobin trong máu

5.4. Bảo vệ cơ thể (kháng thể)

5.5. Thu nhận thông tin (các thụ thể)

5.6. Xúc tác cho các phản ứng (enzyme)

5.7. Tham gia trao đổi chất (hóc môn)

6. Quá trình tổng hợp protein

6.1. Sự tạo thành chuỗi aa dựa theo khuôn mẫu của mARN và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung, trong đó A liên kết với T đồng thời theo tương quan cứ 3 nu thì ứng với 1 aa