ผู้นำกับการจูงใจลูกน้อง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ผู้นำกับการจูงใจลูกน้อง by Mind Map: ผู้นำกับการจูงใจลูกน้อง

1. จูงใจด้วยรางวัล

1.1. ค่าตอบแทน อาจเป็นเงินหรือโบนัส

1.2. การได้รับสิทธิพิเศษ

1.3. การเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง

1.4. เพิ่มสวัสดิการต่างๆ

2. จูงใจด้วยการเป็นผู้นำที่ดีในการทำงาน

2.1. รับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง

2.2. มอบหมายงานให้ตรงตามแผนงานที่วางไว้

2.3. เป็นผู้นำด้วยการเป้นตัวอย่างที่ดีให้ลูกน้อง

2.4. ให้ลูกน้องได้ทำงานที่สำคัญๆขององค์กรบ้าง

3. จูงใจด้วยการให้เกียรติ

3.1. สนับสนุนความคิดที่แตกต่างและหลากหลาย

3.2. สร้างบรรยากาศให้เอื้ออำนวยต่อการแสดงความคิดเห็นที่ต่าง

3.3. ให้ลูกน้องได้มีอิสระในการทำงานของตน

4. จูงใจด้วยการสร้างความสัมพันธ์

4.1. หาเวลาคุยกับลูกน้องบ้างในเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากงาน

4.2. พยายามให้รางวัลอย่างสร้างสรรค์ และมีเซอร์ไพร์สบ้าง

4.3. ชื่นชมและกล่าวขอบคุณเพื่อให้ลูกน้องทำงานได้เต็มที่