องค์ประกอบและตัวชี้วัดจิตวิญญาณความเป็นครู

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
องค์ประกอบและตัวชี้วัดจิตวิญญาณความเป็นครู by Mind Map: องค์ประกอบและตัวชี้วัดจิตวิญญาณความเป็นครู

1. ด้านการพัฒนาตนเอง

1.1. ขยันหมั่นเพียรแสวงหาความรู้กระตือรือร้นพัฒนาตนเองอยู่เสมอเท่าทันต่อสภาพปัจจุบัน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อศิษย์และสังคม

2. ด้านความมีเมตตาในการปฏิบัติงาน

2.1. ยอมรับความแตกต่างของผู้อื่นทั้งความคิดและวัฒนธรรม มีความรับผิดชอบในการทำงาน ไม่เพิกเฉยต่อข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่อาจนำไปสู่ความเสียหายที่มากกว่าเดิม

3. ด้านความคิดริเริ่ม

3.1. มีความคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ริเริ่มกล้าที่จะทำสิ่งที่ต่างไปจากเดิมเพื่อผลที่ดีกว่า ใช้สภาพแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน

4. ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ

4.1. อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพครู ตั้งใจปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ สร้างและส่งเสริมเกียรติแก่วิชาชีพตนเอง และผู้ร่วมวิชาชีพ

5. ด้านวิริยะ อุตสาหะ

5.1. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ กระตือรือร้นตั้งใจทำงาน อุทิศตนต่อการปฏิบัติหน้าที่

6. ด้านความมีเมตตากรุณา

6.1. ให้ความเมตตาเอื้อเฟื้ออาทร ปรารถนาดีต่อศิษย์ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม

7. ด้านความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ

7.1. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่นำผลงานตนเองไปใช้ในทางทุจริต ให้เกียรติผู้อื่นในทางวิชาการและไม่นำผลงานมาแอบอ้าง

8. ด้านความดี

8.1. มีความอ่อนโยน เสียสละ เห็นอกเห็นใจช่วยเหลือผู้อื่น

9. ด้านความรัก ศรัทธาในวิชาชีพ

9.1. มีความรักศรัทธาในชีวิตครูมากกว่าอาชีพอื่น มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นครูอันอับแรก

10. ด้านการปฏิบัติการสอน

10.1. มีเชาวน์ปัญญาไหวพริบในการอบรมสั่งสอนศิษย์ จัดวิธีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความรู้มาประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม

11. นายชาคริต จิตตะปัญญา รหัสนักศึกษา 64114710112 สังคมศึกษา