Cách tiếp cận cổ điển

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cách tiếp cận cổ điển by Mind Map: Cách tiếp cận cổ điển

1. Quản trị theo khoa học

1.1. Yếu tố

1.1.1. Quản lý dựa trên chuỗi thủ tục

1.1.2. lựa chọn kỹ năng kỹ thuật, chuyên môn

1.1.3. người lao động xác định rõ trách nhiệm

1.1.4. thứ bậc & quản lý được xác định rõ ràng

1.1.5. hoạt động & quyết định được ghi lại

1.2. Đóng góp

1.2.1. bắt đầu nghiên cứu về phân công lao động và vai trò hoạt động tác nghiệp

1.2.2. Tầm quan trọng các tiêu chí lựa chọn

1.3. cách tiếp cận chung

1.3.1. cho nhân viên sự khích lệ kinh tế

1.3.2. sắp xếp người lao động vào vị trí phù hợp

1.3.3. làm đúng theo một tiêu chuẩn chất lượng

1.3.4. quy hoạch công việc cho công nhân & loại bỏ giai đoạn không cần thiết

1.3.5. phương pháp tiếp cận khoa học => thúc đẩy quản lý doanh nghiệp

2. Quản trị hành chính

2.1. Ý tưởng của Weber về phân quyền

2.1.1. bộ máy hành chính

2.1.1.1. Định hướng sự nghiệp

2.1.1.2. tuyển chọn nhân sự

2.1.1.3. điều lệ, luật lệ

2.1.1.4. phân chia lao động

2.1.1.5. thứ bậc, quyền hạn

2.2. 14 nguyên tắc quản trị của Henri Fayol

2.2.1. 1. phân chia công việc

2.2.2. 2. Quyền hạn và trách nhiệm

2.2.3. 3. kỷ luật

2.2.4. 4. Thống nhất chỉ huy

2.2.5. 5. Thống nhất lãnh đạo

2.2.6. 6. lợi ích của cá nhân phụ thuộc vào lợi ích của tổ chức

2.2.7. 7. thù lao

2.2.8. 8. Tập trung hóa

2.2.9. 9. Định hướng lãnh đạo

2.2.10. 10. Trật tự

2.2.11. 11. sự công bằng

2.2.12. 12. ổn định về nhân sự

2.2.13. 13. sáng kiến

2.2.14. 14. Tinh thần đồng đội